CATEGORIES DELS TORNEIGS

S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals (de ritme clàssic) i tres de torneigs actius (de ritme ràpid):

Torneigs tradicionals: A +, A, B, i C

Torneigs actius:                a +, a, i b

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició de l’any 2020 degut a la seva suspensió obligada per motius sanitaris i segons l’acord de la reunió del Circuit Català.

La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.

La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a:

Per als premis de la Classificació General del Circuit Internacional se sumaran fins les 5 millors puntuacions aconseguides als torneigs. Entre les proves puntuables, podrà haver un màxim de 4 torneigs clàssics i 2 d’escacs actius dins de les possibles combinacions que apareixen a la taula adjunta. Podran ser qualsevol de les combinacions: 

Categoria

Tradicionals

Actiu

A+, A, B i C

a+, a i b

Nº Oberts

0, 1, 2, 3 o 4

0 o 1

Puntuació General

0, 1, 2, o 3

0, 1 o 2

 

Per als premis de la Classificació per trams d’Elo, se sumaran les 4 millors puntuacions, amb les següents combinacions:

Categoria

Tradicionals

A+, i  A

Tradicionals

B    iC

Actiu

a+, a i b

Nº Oberts

Puntuació

Trams

2

1

1

1

2

1

1

1

2

Puntuacions per trams d’elo:

A la classificació general i per trams del Circuit es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

S’estableix una classificació general i 6 trams per elo fide.

La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.

Tanmateix s’ha de garantir que tots els jugadors tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

Si un jugador participa en un grup on els trams són superiors al seu, competirà pel darrer tram d’aquell grup.

 

Torneigs avaluables fide

Tram A

Jugadors de 2250 a 2400

Tram B

Jugadors de 2100 a 2249

Tram C

Jugadors de 1950 a 2099

Tram D

Jugadors de 1800 a 1949

Tram E

Jugadors de 1650 a 1799

Tram F

Jugadors de menos de 1649

Els jugadors amb elo fide superior a 2400 al començament del Circuit, no són jugadors de trams i només podran puntuar a la Classificació General.

Els organitzadors podran no permetre, per motius esportius, que un jugador jugui en un grup determinat.

Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Els premis estaran subjectes a la retenció d’irpf corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport. Pel que fa els jugadors menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Per a tots els Oberts, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el fide. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo feda per a jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals sense elo fide. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo fide o en el seu defecte elo feda, no puntuaran per a trams.

En el cas de titulats no avaluats per la FIDE (fora de llista), els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració fide (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

Tots els jugadors competiran per a la classificació del Circuit en el primer tram del torneig on competeixin i aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació a l'inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat se sumaran a aquest darrer tram.

Les ordenacions dels jugadors en els diferents torneigs es farà per elo fide estàndard o elo fide ràpid en funció de la modalitat de torneig en el que ens trobem.

En el cas dels torneigs d’actius, si el jugador no té elo fide ràpid, se li posarà el seu elo fide estàndard. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, se li posarà el seu elo català ràpid. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, ni elo català ràpid, se li posarà el seu elo nacional.

A la Classificació general i per trams del Circuit, es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

Punts que atorguen els Oberts segons categoria:

a) Per a la classificació general

 

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

100

75

55

40

 

40

30

25

2

85

60

40

30

 

30

25

20

3

75

50

35

27

 

27

23

16

4

65

45

31

24

 

24

19

13

5

60

40

27

21

 

21

16

10

6

55

35

24

18

 

18

13

8

7

50

30

21

15

 

15

10

6

8

45

26

18

13

 

13

8

4

9

40

22

15

10

 

10

6

2

10

30

20

13

8

 

8

4

1

11

25

16

10

6

 

6

2

 

12

20

14

8

4

 

4

1

 

13

16

12

6

2

 

2

   

14

13

10

4

1

 

1

   

15

10

8

2

         

16

8

5

1

         

17

6

3

           

18

4

1

           

19

2

             

20

1

             

b) Per a la Classificació per trams.

 

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

65

45

30

20

 

20

15

10

2

45

30

20

15

 

15

10

8

3

35

20

15

10

 

10

8

6

4

30

15

10

8

 

8

6

4

5

20

10

8

6

 

6

4

2

6

15

8

6

4

 

4

2

1

7

10

6

4

2

 

2

1

 

8

8

4

2

1

 

1

   

9

6

2

1

         

10

4

1

           

11

2

             

12

1

             

Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 50 % de les partides del torneig.

Pressupost en premis

5.4.- Pressupost en premis

El total de premis serà de 8.250 €.

a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2000

4

500

2

1000

5

350

3

600

   

    

b) Per a la classificació per trams:

Classificació

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

Tram E

Tram F

1

275€

225€

175 €

150 €

100€

75€

2

200€

150€

100 €

75 €

50€

25€

 

c) Per a jugadores i jugadors catalans (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1000

2

700

3

500

L’ordre vindrà establert per la pròpia classificació general.

Tal i com estableix la Reglamentació General i de Competicions de la FCE, tindrà la consideració d’esportista català:

 1. El nascut a Catalunya

 2. El que tingui residència legal a Catalunya amb una antiguitat mínima de dos anys i jugui sota bandera catalana o espanyola

 3. Els jugadors de nacionalitat andorrana amb llicència en vigor per la Federació Catalana d'Escacs seran considerats com a esportistes catalans

LA DATA LÍMIT PER AL COBRAMENT DELS PREMIS SERÀ EL 31/10/2024

Desempats:

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Circuit, en un torneig, llevat dels que ja s’hagin comptabilitzat, independentment de si és A+, A, B, o C.

2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats que no hagin estat comptabilitzats fins aquest moment.

3. Si persisteix l’empat després d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació.

4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

Aquests desempats intenten premiar la participació i la combativitat en el Circuit.

Exclusió dels premis del Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit:

 1. Participar en dos o més torneigs a l’hora, siguin o no del Circuit, amb coincidència total o parcial de dates i horaris.
 2. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.
 3. Participar en torneigs del Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.
 4. Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.
 5. Jugadors que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Circuit enviarà un informe d’aquests jugadors al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats 2025

Es premiarà amb una plaça hotelera al Campionat d’Espanya d’Edats de l’any següent a l’esportista català de cada categoria de sub-10 en endavant que obtingui el millor promig de performance (calculada amb el ELO FIDE) en dos torneigs del Circuit Català (un almenys ha de ser tradicional i l’altre pot ser tradicional o actiu). Es considerarà la categoria que l’esportista tindrà el 2025.

Igual que en els premis del circuit, els torneigs aspirants no puntuen.

Condicions:

 1. Jugar un mínim de dos torneigs del XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals dels quals un com a mínim ha de ser de ritme tradicional.

 2. Es valoraran només les participacions en grups que valguin per FIDE i sempre que no siguin grups limitats per edat.

 3. Per puntuar es farà la mitja de les dues millors performance (calculada amb l’elo fide) aconseguides en els torneigs jugats (amb un mínim de 8 partides jugades a cada torneig). Una de les performance contemplades haurà de ser necessàriament d’un torneig de ritme tradicional.