Normativa del XX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2024 Gran Premi Generalitat de Catalunya

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen enguany de maig a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.

El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

ÍNDEX

Preàmbul

1.- Organització i Direcció

2.- Membres del Circuit      

2.1) Sol·licituds per formar part

2.2) Categories dels torneigs  

2.3) Requisits mínims

3.- Suport econòmic per als organitzadors

4.- Reglament de competició comú

5.- Classificacions i Premis individuals

5.1) Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a

5.2) Puntuacions per trams d’elo

5.3) Punts que atorguen els Oberts segons categoria    

5.4) Pressupost en premis  

5.5) Desempats

5.6) Exclusió dels premis del Circuit    

5.7) Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats

6.- Valoració dels torneigs

6.1) Paràmetres puntuables

6.2) Puntuació Final per a la Categoria del Torneig

PREÀMBUL

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen de maig a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.

El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

1.- ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

L’organització i direcció del Circuit correspon a la Federació Catalana d’Escacs (FCE).

Serà responsabilitat de la FCE:

 1. Publicar anualment la normativa que regirà cada edició del Circuit.
 2. Dotar de premis econòmics a la classificació absoluta i de trams. La FCE abonarà els premis abans del 31 d’octubre. Aquells jugadors que no aportin tota la documentació necessària abans d’aquesta data s’entendrà que renuncien al cobrament del premi, sense dret a cap reclamació posterior a aquesta data.
 3. Crear un Web específic per a la seva difusió internacional que contingui informació general del Circuit i de tots i cadascun dels Oberts que hi formen part.
 4. Mantenir actualitzada la informació corresponent a les classificacions individuals provisionals.
 5. Fer el seguiment del desenvolupament de cada obert i valorar i categoritzar els torneigs, seguint uns paràmetres prèviament establerts.
 6. Proporcionar material de retransmissió i de joc als clubs organitzadors segons les condicions establertes per la FCE. Els organitzadors són responsables dels trasllats, custòdia i bon ús del material cedit per la FCE.
 7. Aportar les planelles necessàries als organitzadors de torneigs tradicionals de forma gratuïta i en base al nombre de participants de la darrera edició.
 8. Posar a l’abast dels organitzadors l’imprès oficial de reclamacions. Aquest imprès es podrà descarregar del Web de la FCE.
 9. Facilitar material de publicitat i imatge, com pancartes, rolls-up, opuscles, etc...
 10. Cada organitzador podrà sol·licitar al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE l’adjudicació dels àrbitres.

2.- MEMBRES DEL CIRCUIT

2.1.- SOL·LICITUDS PER A FORMAR PART DEL CIRCUIT

Els Oberts interessats a ser inclosos en el XXè Circuit Internacional (any 2024) ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 10 de gener de 2024 mitjançant escrit adreçat a la FCE.

2.2.- CATEGORIES DELS TORNEIGS

•  Tradicionals:

S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals (A+, A, B i C).

•  Actius:

S’estableixen tres categories (a+, a, i b)

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició anterior.

La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.

La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

Oberts Aspirants:

Els Oberts que no hagin format part del Circuit durant l'edició anterior, podran reincorporar-se a ple dret, però amb la categoria més baixa, tant a la classificació general com a la classificació de trams.

Els torneigs de nova implantació o aquells que han deixat de pertànyer al Circuit Català durant dues o més edicions, anteriorment a la present, passaran a tenir la consideració de torneig aspirant. Aquests torneigs gaudiran dels serveis de publicitat del Circuit, però no formaran part íntegra del Circuit fins a la següent edició. La categoria se’ls designarà en funció de la puntuació assolida en l'edició present.

2.3.- REQUISITS MÍNIMS

Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir les condicions següents:

a) Ser admès per la FCE, i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.

b) Comptar amb l'homologació de les dates de celebració del torneig. La direcció del Circuit vetllarà per a que no es superposin dos o més torneigs a les mateixes dates. En cas que fos així determinarà les dates dels torneigs en conflicte. En aquest sentit, es respectaran les dates de la darrera edició de cada torneig. I en el cas d’igualtat es donarà prioritat al torneig registrat amb més edicions consecutives.

c) Tenir una dotació mínima de premis en funció de la categoria assolida (A+, A, B, o C).

La dotació mínima per aquesta edició serà la següent:

 

A+ i A

B i C

a) Torneig Obert Tradicional:    

4.000 €

2.500 €

b) Torneig d’Escacs Actius:    

1.500 €

1.000 €

d) La sala principal de joc haurà d’estar adaptada per a persones amb discapacitat física, d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

e) Els espais de joc hauran de complir certes normes de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos, climatització, qualitat i aparença de les taules (cobertes amb mantell), cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., ... i totes aquelles que permetin la comoditat dels participants i equips arbitrals i de retransmissió.

f) Els taulers de joc hauran de tenir caselles de 5 x 5 cm., com a mínim. Les peces de joc hauran de ser de la mida Staunton 5, com a mínim.

g) Els torneigs tradicionals hauran de disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació al nombre total de jugadors i jugadores i amb un mínim del 10% de taulers d’anàlisi respecte al nombre total de participants.

h) Cada torneig haurà de tenir un web propi de difusió i informació. Aquesta pàgina web haurà de tenir la informació més rellevant en català, castellà, i anglès. I es valorarà la presència d’altres idiomes de coneixement de països dels que hi ha certa probabilitat que vinguin esportistes.

i) Els torneigs tradicionals hauran de publicar diàriament al web de l’Obert -i en els webs d’informació escaquística més destacades a Catalunya i a nivell internacional- els aparellaments i resultats que hauran d’aparèixer a l’apartat de CAT de chess-results.

j) Els torneigs tradicionals facilitaran la inscripció gratuïta als vigents campions de Catalunya d’edats de sub-8 a sub-20, incloent els torneigs candidats.

k) Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

l) Els Oberts han de fer constar en tota la seva publicitat, independentment de la pròpia publicitat de patrocinadors i col·laboradors, que és un “Torneig vàlid per al XX Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2024", mostrant els logotips del Circuit i de la FCE. Els torneigs que es disputin dins de Catalunya hauran d’inserir també el logotip del Consell Català de l’Esport.

m) Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent -a ser possible darrera del pòdium on es faci el lliurament de premis-, la pancarta del Circuit. Els organitzadors podran utilitzar pancartes pròpies o projeccions de publicitat, sempre que aquests tinguin els elements abans indicats de logos i retolació.

n) Figurarà a les bases, díptics o web, l’enllaç amb la pàgina del Circuit Català.

o) Els organitzadors no faran constar a la convocatòria del torneig l’exempció del pagament de quota d’inscripció de jugadors per categoria i elo. Per contra indicaran que queden exempts del pagament d’inscripció aquells esportistes invitats per l’organització.

p) Els organitzadors han d’enviar una crònica del torneig, immediatament que hagi finalitzat, amb la informació addicional i les fotografies que considerin adients per a publicar al web de la FCE.

q) Els torneigs tradicionals i d’actius han de ser avaluats per a elo fce i fide.

r) Els grups principals o grups “A” dels tornejos tradicionals, han de ser vàlids per a normes internacionals de jugadors i jugadores.

s) Els torneigs tradicionals amb 30 inscrits o menys tindran 8 rondes, la resta 9 o màxim 10 rondes. Els torneigs d’actius tindran un mínim de 8 rondes.

L’incompliment dels requisits mínims indispensables suposa la renúncia de l’ajut econòmic al torneig concedit per la FCE.

Un torneig serà eliminat de la següent edició del Circuit Català si no compleix amb el pagament dels premis, sous i condicions establertes.

3.- SUPORT ECONÒMIC PER ALS ORGANITZADORS

La FCE dota una partida pressupostària per aquesta edició de 27.000€ d’ajut per als organitzadors de torneigs del Circuit a Catalunya.

Cada organitzador podrà, a més, sol·licitar subvenció a la Generalitat per al seu torneig. Per a poder fer-ho és imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

4.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ COMÚ PER A TOTS ELS TORNEIGS

 1. Els organitzadors hauran de presentar les bases de convocatòria del torneig, reglament i premis amb una antelació mínima de 90 dies abans s’iniciï la competició.
 2. Els torneigs podran dividir-se en grups, sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Circuit. Els organitzadors hauran de designar quins trams de puntuació del Circuit estan inclosos a cada grup. Els grups es delimitaran per ordres de força, mai per edats o gènere. Les ordres de forces seran realitzats primer per elo fide i desprès per elo fce (o homologat).
 3. No es podrà jugar més de dotze hores diàries. El temps d’una partida és el resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60.
 4. En els torneigs tradicionals no es podrà jugar més de dues rondes diàries.
 5. Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà exclòs del torneig.
 6. Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a l'organització i/o terceres persones per la difusió de l’esdeveniment, dels resultats de la prova i la promoció del joc dels escacs.
 7. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts. Si un torneig dona ½ punt per descans, aquell torneig no computarà de cara als premis del circuit pels participants que ho hagin utilitzat.
 8. Els torneigs hauran d’assenyalar a les bases de la competició la tolerància en la presentació dels inscrits davant el tauler. Com a criteri general, i per evitar confusions dels participants en diferents torneigs, tots els torneigs tradicionals establiran una tolerància de 60 minuts.
 9. L’informe signat per l'àrbitre/a principal, juntament amb les partides en suport informàtic en el cas de torneigs internacionals (preferiblement en format pgn) s’han de presentar en un màxim de cinc dies naturals després de la finalització del torneig. S’hauran d’enviar un mínim de 10 partides de cada ronda, i en el cas dels oberts de categoria A+ un mínim de 20 partides per ronda.
 10. Els torneigs tradicionals constituiran un Comitè de Competició. No es imprescindible en els torneigs actius. En aquest cas, les decisions de l’àrbitre/a principal seran inapel·lables, la qual cosa, serà reflectida a les bases del torneig. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre/a principal no impedirà el desenvolupament de la competició i seran enviades un cop finalitzat el torneig al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats (esportistes, àrbitres i directius).

Es recomana l’ús dels sistemes de desempats següents:

 1. Performance recursiva*
 2. Performance*
 3. Mitja d'elo dels oponents (menys els dos pitjors)*

Aquests sistemes se sortejaran a l'acabar la darrera ronda.

*En el document adjunt veureu els paràmetres que cal posar al Swiss manager.

5.- CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

5.1.- Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a:

Per als premis de la Classificació General del Circuit Internacional se sumaran fins les 5 millors puntuacions aconseguides als torneigs. Entre les proves puntuables, podrà haver un màxim de 4 torneigs clàssics i 2 d’escacs actius dins de les possibles combinacions que apareixen a la taula adjunta. Podran ser qualsevol de les combinacions:

Categoria

Tradicionals

A+, A, B i C

Actiu

a+, a i b

Nº Oberts

Puntuació

General

0, 1, 2, 3 o 4

0 o 1

0, 1, 2, o 3

0, 1 o 2

Per als premis de la Classificació per trams d’Elo, se sumaran les 4 millors puntuacions, amb les següents combinacions:

Categoria

Tradicionals

A+, i A

Tradicionals

B   i C

Actiu

a+, a i b

Nº Oberts

Puntuació

Trams

2

1

1

1

2

1

1

1

2

5.2.- Puntuacions per trams d’elo:

A la classificació general i per trams del Circuit es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

S’estableix una classificació general i 6 trams per elo fide.

La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.

Tanmateix s’ha de garantir que tots els esportistes tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

 

Torneigs avaluables fide

Tram A

Jugadors de 2250 a 2400

Tram B

Jugadors de 2100 a 2249

Tram C

Jugadors de 1950 a 2099

Tram D

Jugadors de 1800 a 1949

Tram E

Jugadors de 1650 a 1799

Tram F

Jugadors de menys de 1650

Els jugadors i jugadores amb elo fide superior a 2400 al començament del torneig, no són jugadors i jugadores de trams i només podran puntuar a la Classificació General.

En torneigs dividits en grups, qui participa expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar al seu tram.

Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Els premis estaran subjectes a la retenció d’irpf corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport. Pel que fa els premiats menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Per a tots els Oberts, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el fide. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo feda per a jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals sense elo fide. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo fide o en el seu defecte elo feda, no puntuaran per a trams.

En el cas de titulats no avaluats per la FIDE (fora de llista), els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració fide (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

Tots els esportistes competiran per a la classificació del Circuit en el tram del primer torneig on aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació a l'inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat se sumaran a aquest darrer tram.

Les ordenacions dels esportistes en els diferents torneigs es farà per elo fide estàndard o elo fide ràpid en funció de la modalitat de torneig en el que ens trobem.

En el cas dels torneigs d’actius, si el jugador o jugadora no té elo fide ràpid, se li posarà el seu elo fide estàndard. Si el jugador o jugadora no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, se li posarà el seu elo català ràpid. Si el jugador o jugadora no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, ni elo català ràpid, se li posarà el seu elo nacional.

A la Classificació general i per trams del Circuit, es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

5.3.- Punts que atorguen els Oberts segons categoria:

a) Per a la classificació general

 

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

100

75

55

40

 

40

30

25

2

85

60

40

30

 

30

25

20

3

75

50

35

27

  

27

23

16

4

65

45

31

24

 

24

19

13

5

60

40

27

21

 

21

16

10

6

55

35

24

18

 

18

13

8

7

50

30

21

15

 

15

10

6

8

45

26

18

13

 

13

8

4

9

40

22

15

10

 

10

6

2

10

30

20

13

8

 

8

4

1

11

25

16

10

6

 

6

2

 

12

20

14

8

4

 

4

1

 

13

16

12

6

2

 

2

   

14

13

10

4

1

 

1

   

15

10

8

2

         

16

8

5

1

         

17

6

3

           

18

4

1

           

19

2

             

20

1

             

b) Per a la Classificació per trams

    

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

65

45

30

20

 

20

15

10

2

45

30

20

15

 

15

10

8

3

35

20

15

10

 

10

8

6

4

30

15

10

8

 

8

6

4

5

20

10

8

6

 

6

4

2

6

15

8

6

4

 

4

2

1

7

10

6

4

2

 

2

1

 

8

8

4

2

1

 

1

   

9

6

2

1

         

10

4

1

           

11

2

             

12

1

             

           

Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 50 % de les partides del torneig.

5.4.- Pressupost en premis

El total de premis serà de 8.250 €.

a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2000 €

4

500 €

2

1000 €

5

350 €

3

600 €

   

  

b) Per a la classificació per trams:

Classificació

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

Tram E

Tram F

1

275 €

225 €

175 €

150 €

100 €

75 €

2

200 €

150 €

100 €

75 €

50 €

25 €

c) Per a jugadores i jugadors catalans (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1000 €

2

700 €

3

500 €

L’ordre vindrà establert per la pròpia classificació general.

Tal i com estableix la Reglamentació General i de Competicions de la FCE, tindrà la consideració d’esportista català:

 1. El nascut a Catalunya.
 2. El que hagi adquirit el veïnatge català i jugui sota bandera catalana o espanyola en la FIDE.
 3. Els esportistes de nacionalitat andorrana amb llicència en vigor per de la Federació Catalana d'Escacs seran considerats com a esportistes CATALANS llevat de les limitacions establertes en el reglament de la Federació Espanyola.

5.5.- Desempats:

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

 1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Circuit, en un torneig, llevat dels que ja s’hagin comptabilitzat, independentment de la categoria del torneig.
 2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats que no hagin estat comptabilitzats fins aquest moment.
 3. Si persisteix l’empat desprès d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació.
 4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

Aquests desempats intenten premiar la participació i la combativitat en el Circuit.

5.6.- Exclusió dels premis del Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit:

 1. Participar en dos o més torneigs a l’hora, siguin o no del Circuit, amb coincidència total o parcial de dates i horaris.
 2. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de participants provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.
 3. Participar en torneigs del Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.
 4. Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.
 5. Esportistes que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Circuit enviarà un informe d’aquests esportistes al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

5.7.- Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats 2024. Es premiarà amb una plaça hotelera al Campionat d’Espanya d’Edats de l’any següent a l’esportista de cada categoria de sub-10 en endavant que obtingui el millor promig de performance (calculada amb el ELO FIDE) en dos torneigs del Circuit Català (ja sigui tradicional o actiu). Es considerarà la categoria que l'esportista tindrà el 2024.

Igual que en els premis del circuit, els aspirants no puntuen.

Condicions:

 1. Jugar un mínim de dos torneigs del XX Circuit Català d’Oberts Internacionals dels quals un com a mínim ha de ser de ritme tradicional.
 2. Es valoraran només les participacions en grups que valguin per FIDE i sempre que no siguin grups limitats per edat.
 3. Per puntuar es farà la mitja de les dues millors performance (calculada amb l'elo fide) aconseguides en els torneigs jugats (amb un mínim de 8 partides jugades a cada torneig). Una de les performance contemplades haurà de ser necessàriament d’un torneig de ritme tradicional.

6.- VALORACIÓ DELS TORNEIGS

Els torneigs participants seran avaluats al finalitzar el Circuit per a la categoria que se’ls assignarà a la propera edició, en funció del sumatori d’uns paràmetres que es detallen a continuació.

6.1.- Paràmetres puntuables:

a) Paràmetres aplicables als torneigs tradicionals i d’actius (1 a 12):

 • Paràmetre 1 (força dels participants):

El nivell de força del torneig es mesurarà utilitzant la següent formula: P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70

P1, suma d’elos de l'1 al 10

P2, suma d’elos de l'11 al 20

P3, suma d’elos del 21 al 30

C, suma d’elos dels 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables

D, suma d’elos de les 5 primeres jugadores (amb un elo mínim de 1900 fide)

En els torneigs tradicionals s’aplicarà l’elo fide estàndard i en els torneigs d’actius s’aplicarà l’elo ràpid fide.

 • Paràmetre 2 (elo > 2150):

En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide (actiu o tradicional en funció del torneig) superior a 2150. Se sumarà 0,5 punts per a cada participant de més de 2150 fide standard, descartant els 30 primers.

En tots els casos només comptaran els participants que hagin jugat al menys el 50% de les partides.

 • Paràmetre 3 (distància):

Per cada torneig tradicional i actiu jugat a Catalunya se sumarà 1 punt per km. de distància entre la capital autonòmica i la població on es disputa el torneig.

 • Paràmetre 4 (premis):

Per cada 100 € o fracció repartits en premis: 2 punts

Els premis per als trams d’elo es recomana un mínim del 10% del total dels premis: 5 punts

 • Paràmetre 5 (nº edicions):

Per cada dues edicions: 1 punt

 • Paràmetre 6 (participació femenina):

Per la participació de jugadores que hagin disputat el mínim del 50% de les partides: 3 punts per cada 1% del total de participació.

 • Paràmetre 7 (discapacitats):

Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu d’inscripció més reduït del torneig, aquest preu ha de constar a les bases: 10 punts

 • Paràmetre 8 (Qualitat sala joc)

  • Pancarta del Circuit en lloc visible: 10 punts
  • Publicitat d’altres torneigs del Circuit: 5 punts
  • Identificador dels participants posat a la taula (només en torneigs de ritme tradicional): 5 punts

 • Paràmetre 9 (bases)

Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors/es i per a l’organització: 5 punts

Ritmes de joc recomanats per als torneigs del Circuit: 15 punts

Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors i jugadores):

 1. 90 min. per jugador/a + 30” per jugada
 2. 90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des del primer moviment

Actius:

(a) 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera

(b) 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment

 • Paràmetre 10 (idiomes web):

Si no està en idioma català no es donen punts per altres idiomes.

Per donar informació rellevant al Web (pròpia o no) en tres idiomes: 25 punts

Per donar informació rellevant al Web (pròpia o no) en més de tres idiomes: 10 punts addicionals

 • Paràmetre 11 (crònica):

Per enviar crònica i imatges del torneig per publicar al Web del Circuit en un termini inferior a 48 hores des de la finalització del mateix: 15 punts

Si la crònica no està en català només 5 punts en lloc dels 15 anteriors.

 • Paràmetre 12 (arbitratge):

Els torneigs tradicionals, hauran de ser arbitrats per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA).

  • Per àrbitre/a principal internacional: 25 punts
  • Per àrbitre/a principal fide: 15 punts

Per ràtio entre el nombre d'àrbitres i el nombre d’esportistes inscrits:

  1. 1 àrbitre cada 50 esportistes: 15 punts
  2. 1 àrbitre cada 75 esportistes: 10 punts
  3. 1 àrbitre cada 100 esportistes: 5 punts
 • Paràmetre 13 (serveis al públic):

Per a les retransmissions en directe per Internet:

 • Per un mínim de 4 partides en tradicionals, o 2 en actius: 10 punts
 • Per un mínim de 8 partides en tradicionals, o 4 en actius: 15 punts
 • Per la visualització en pantalla a la sala de joc o sala annexa amb un mínim de 4 partides (2 en actius): 15 punts
 • Paràmetre 14 (activitats paral·leles):

En torneigs de ritme tradicional i/o Actiu:

 • Servei de bar: 10 punts

Només en torneigs de ritme Actiu:

 • Facilitar dinar col·lectiu a preu econòmic per als inscrits i acompanyants interessats (cal fer-ho constar a les bases): 10 punts

Només en torneigs de ritme tradicional:

 • Conferències: 5 punts
 • Torneigs de Blitz: 5 punts
 • Torneigs d’altres modalitats d’escacs (passa peces, random Fischer, escacs atòmic, shogi, ...): 5 punts
 • Simultànies: 5 punts

(Per a cada apartat no es podrà obtenir més punts dels que s’especifiquen, independentment del nombre d’activitats que es realitzin)

b) Paràmetres només aplicables als torneigs tradicionals:

 • Paràmetre 15 (normes):
  • Per cada norma de WMI: 10 punts
  • Per cada norma de MI: 15 punts
  • Per cada norma de WGM: 15 punts
  • Per cada norma de GM: 20 punts

Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.

Si un jugador o jugadora de categoria FM o sense titulació, aconsegueix una norma de GM, aquesta serà considerada com una norma de MI i un altre de GM.

En els torneigs tradicionals que optin per un grup vàlid per a fide, puntuarà si compleix els requisits del Handbook FIDE article B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals) on s’han de tenir un mínim de 20 jugadors/es amb bandera estrangera que hagin disputat com a mínim el 50% de les partides. D’aquests 20, ha d’haver un mínim de 10 jugadors/es amb titulació de MI o GM: 20 punts

 • Paràmetre 16 (partides publicades):

Per cada 5 partides per ronda publicades al web del torneig i altres webs: 5 punts (amb un límit de 20 punts).

 • Paràmetre 17 (Chess-results):

Penalització amb la pèrdua de 50 punts si el torneig no es pot consultar a chess-results a l’apartat CAT. Queden exempts els torneigs de fora el territori català.

6.2.- Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit:

Els tornejos tradicionals de les categories A+, A, B i C i els actius, s’ordenaran segons la puntuació obtinguda a l’edició anterior, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals, el 25% del total dels torneigs, arrodonit per excés, i com a màxim els quatres primers, seran de categoria A+. La resta de torneigs, un terç arrodonit per excés seran de categoria “A”, un terç arrodonit per excés seran de categoria “B”, i els restants seran de categoria “C”.

En el cas dels torneigs actius, els 3 primers seran categoria a+. La resta de torneigs, un 40% arrodonit per defecte seran de categoria “a”, i els restants seran de categoria “b”.

En el cas dels trams, es mira quants esportistes puntuen per tram i s’ordena per ordre de més a menys. Les lletres es reparteixen en la mateixa proporció que la general.