REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 3 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  La denúncia del Sr. Ivan Aguilar en el sentit de què el president del Comitè Català d’Àrbitres no pot arbitrar torneigs oficials a Catalunya, ni rebre retribucions pel seu càrrec de Junta Directiva. 

ATÈS, El que es va acordar a l’Assemblea del Comitè Català d’Àrbitres de data 04/07/2010, publicada a la web de la FCE.  

7.      “Donar comptes del tema de que el president és l’últim a la hora d’arbitrar....”

“S’ha parlat del tema de que a la hora d’arbitrar l’última persona en poder ser designada serà el president Enric Chalmeta..., és a dir,  només seran designats en cas de que falti gent”.

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

  1. Desestimar la denúncia en contra d’Enric Chalmeta perquè els arbitratges que va efectuar va ser amb motiu justificat, ja que no hi havia cap altre àrbitre que hagués licitat la prova per portar-los a terme.

  2. Pel que fa a les retribucions cobrades per part del Sr. Chalmeta, no són denunciables, ja que no són en cap cas motivats pel càrrec que ocupa a la Junta Directiva de la FCE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 3  de març de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del C.E. Vallfogona on denuncien una possible alineació indeguda, a la ronda 8, dels equips del C.E. Balaguer, ja que el seu equip C no es va presentar a jugar, mentre que sí que van alinear tots els jugadors dels seus equips D, E i F.  

VIST, les alineacions de tots els equips del C.E. Balaguer a la ronda 8, que aquest Comitè va considerar convenient revisar atès la denúncia efectuada pel C.E. Vallfogona.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips: 

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.

7.7   Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. 

Aquest Comitè no considera que una incompareixença sigui exactament el mateix que deixar tots els taulers d’un equip “vacants”. El concepte “vacant” està relacionat amb un jugador “no alineat”, s’utilitza quan l’equip compareix però deixa “sense alinear algun tauler”. La incompareixença no està relacionada amb un jugador sinó amb l’Equip. En tot cas, ni la incompareixença, ni l’alineació indeguda per utilitzar vacants de manera antireglamentària afecta, segons l’actual reglamentació, a la resta d’equips del mateix club aquella ronda. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

  1. Sancionar el Club Escacs Balaguer, per la seva incompareixença, amb la pèrdua del matx, i un punt menys en la classificació del grup, a més d’una multa de 10 vegades la inscripció de l’equip C.  L’article 7.1 no diu que l’alineació indeguda sigui de la resta d’equips inferiors a l’equip C del Balaguer que es on es produeix la incompareixença. Per tant, aquest Comitè considera que, tot i el possible avantatge esportiu que va suposar no presentar l’equip C, les alineacions dels Equips D i F no es poden considerar com alineacions indegudes i no han de ser motiu de sanció.

  2. Sancionar l’Equip del Balaguer E per alineació indeguda, ja que va alinear al jugador número 30 quan era titular d’un equip superior.

El resultat del matx queda: 

Balaguer E 0 –  4 Sort  

Les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat real que es va produir. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 18 de març de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 24 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit Calldetenes C - Cardedeu B on el club Cardedeu alinea un jugador que tenia tramitada la llicencia en data posterior a la ronda  7 del Campionat de Catalunya per Equips.

ATÈS, el que diu el reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

7.9.4 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx al C.E. Cardedeu per alineació indeguda, ja que la llicència del darrer tauler del Cardedeu B no podia disputar el Campionat de Catalunya per equips segons indica l’Art.7.9.4.

El resultat del matx queda: 

Calldetenes C 4  –  Cardedeu B 0 

Considerar guanyada la partida a Nil Salles, del Calldetenes, per incompareixença ja que va disputar la partida amb un jugador no federat i als efectes d’elo es considera que disputava una partida contra TAULER VACANT. La resta de les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat real que es va produir. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 24 de març de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 24 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del C.E. Montcada de la ronda 9 del Campionat de Catalunya per Equips de Divisió d’Honor, on denuncien que la jugadora Olga Alexandrova de la UGA escrivia a la seva planilla de manera il·legible.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

8.1 En el transcurs de la partida cada jugador està obligat a anotar les seves pròpies jugades i les del seu adversari en la forma correcta, jugada rere jugada, de forma tan clara i llegible com sigui possible, en anotació algebraica (veure apèndix C), en la planella prescrita per a la competició...

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

Advertir la jugadora Olga Alexandrova de la UGA que ha d’anotar les partides tal com indiquen les lleis dels escacs de la FIDE, de forma clara i llegible. En cas de reincidència podria ser sancionada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 24 de març de 2010

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18 hores del dia 19 d’abril de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Badalona - Esplugues,  on el jugador Pablo Diaz-Flores, reclama que el seu adversari Alejandro Melchor va ser ajudat per un component de l’Equip d’Esplugues avisant-li que s’havia equivocat de rellotge. 

ATÈS, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus. 

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:  

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Fernando Rodriguez Berral de l’Esplugues  a dos partits d’inhabilitació a la tercera ronda de les Finals Catalanes (Final del Primera Categoria) i a la primera ronda del Campionat de Catalunya Per Equips 2011, per  ajudar de manera antireglamentària a un jugador del seu equip. 

El resultat del matx queda: 

Badalona 3 – Esplugues 5 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 19 d’abril de 2010

Page 3 of 4