REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 18 hores del dia 19 d’abril de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Badalona - Esplugues,  on el jugador Pablo Diaz-Flores, reclama que el seu adversari Alejandro Melchor va ser ajudat per un component de l’Equip d’Esplugues avisant-li que s’havia equivocat de rellotge. 

ATÈS, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus. 

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:  

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Sancionar el jugador Fernando Rodriguez Berral de l’Esplugues  a dos partits d’inhabilitació a la tercera ronda de les Finals Catalanes (Final del Primera Categoria) i a la primera ronda del Campionat de Catalunya Per Equips 2011, per  ajudar de manera antireglamentària a un jugador del seu equip. 

El resultat del matx queda: 

Badalona 3 – Esplugues 5 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 19 d’abril de 2010