REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 3 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  La denúncia del Sr. Ivan Aguilar en el sentit de què el president del Comitè Català d’Àrbitres no pot arbitrar torneigs oficials a Catalunya, ni rebre retribucions pel seu càrrec de Junta Directiva. 

ATÈS, El que es va acordar a l’Assemblea del Comitè Català d’Àrbitres de data 04/07/2010, publicada a la web de la FCE.  

7.      “Donar comptes del tema de que el president és l’últim a la hora d’arbitrar....”

“S’ha parlat del tema de que a la hora d’arbitrar l’última persona en poder ser designada serà el president Enric Chalmeta..., és a dir,  només seran designats en cas de que falti gent”.

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

  1. Desestimar la denúncia en contra d’Enric Chalmeta perquè els arbitratges que va efectuar va ser amb motiu justificat, ja que no hi havia cap altre àrbitre que hagués licitat la prova per portar-los a terme.

  2. Pel que fa a les retribucions cobrades per part del Sr. Chalmeta, no són denunciables, ja que no són en cap cas motivats pel càrrec que ocupa a la Junta Directiva de la FCE.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.


EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 3  de març de 2010