REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la Resolució del Comitè d’Apel·lació 05/2023

ANTECEDENTS DEL FET

En relació a la resolució 5/ 2023 del Comitè d’Apel·lació on diu:

RESOLUCIÓ

  1. Revocar la Resolució del Comitè de Competició 09/2023
  2. Retornar la causa al Comitè de Competició per tal que obri diligències informatives i, si s’escau, obri expedient disciplinari

CONSIDERACIONS FINALS

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

CONSIDERACIONS

El Comitè de Competició ha analitzat la Resolució 05/2023, emesa pel Comitè de Apel·lació, valorant el seu contingut i especialment els paràgrafs que se subratllen en la seva conclusió, i que raona de la següent manera:

L'esmentada resolució pateix de marcada i destacable incongruència de manera que, el seu recorregut transcurs o complementació, incorreria en il·legalitats, resultant per tant, impossible, la seva acceptació o acatament. La necessària i imprescindible argumentació ens trasllada a determinats paràgrafs d'aquesta, la literalitat dels quals es reprodueix, destacant les frases que se subratllen;

RESOLUCIÓ.- Revocar la Resolució del Comitè de Competició 09/22.-

Retornar la causa al Comitè de Competició, per tal que obri diligències informatives i, si obri expedient disciplinari

Contra aquesta resolució pot interposar-se recuso al Tribunal Català del Esport

S’equivoca el Comitè d’ Apel·lació en simultaniejar en la seva  resolució que, el Comitè de Competició reprengui i iniciï accions, contra el D.T., quan al mateix temps faculta a aquest, per a interposar recurs davant el Tribunal Català del Esport.

Entén aquest Comitè que, reprendre de nou accions legals contra el Sr. D.T., només seria pertinent una vegada es pronunciés el Tribunal Català del Esport i, en el cas que el seu dictamen li fos desfavorable.

Com a resultat de l'exposat, i respectant la llibertat de criteri del Comitè de Apel·lació, ens permetem suggerir que el es modifiqui la resolució en els següents termes.

1.- Anul·lar la resolució n. 5/23, que ens ocupa, dictant una nova, en la qual desaparegui la menció: “2.-Retornar la causa al Comitè de Competició per tal que obri diligències informatives, si escau, obri expedient, o alternativament.”

2.- Afegir a la resolució 05/2023, un text que anul·lés el punt 2.- on es resolia que Competició devia reprendre les accions contra D.T. Això ultimo podria dur-se a terme utilitzant la figura jurídica de l’Aclariment.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. No acceptar el retorn d’expedient per part del Comitè d’Apel·lació ja que el Comitè d’Apel·lació entra en una incongruència quan retorna un expedient al Comitè de Competició, per una banda, i per l’altra diu que es pot apel·lar la resolució al Tribunal Català de l’Esport.
  2. Aquest criteri poden ser modificats per mandat del Tribunal Català de l’Esport.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 de març de 2023