VIST, l'acta original de l'encontre Sant Andreu - Colon Sabadell Chessy, Divisió d'Honor Grup II ronda 2

VIST, l’escrit de denúncia presentat pel Club Colon Sabadell Chessy

VIST, l’escrit del jugador denunciat davant del Comitè de Competició

VIST, la Resolució del Comitè de Competició 09/2023

VIST, l’escrit d’apel·lació presentat pel Club Colon Sabadell Chessy

VIST, l’escrit d’al·legacions del jugador denunciat

VIST, el Reglament de Disciplina Esportiva

 

ANTEDECENTS DE FET

  1. El dissabte 28.01.2023 es va disputar la segona ronda de la Lliga Catalana en la categoria Divisió d’Honor, on s’enfrontaven els equips “Sant Andreu” i “Colon Sabadell Chessy”.
  2. El Club Colon Sabadell Chessy va presentar denúncia el 2 de febrer contra el jugador D.T.R.
  3. En el seu escrit el jugador D.T.R al·lega la seva innocència i rebutja les acusacions que se li fan.
  4. En la Resolució del Comitè de Competició 09/2023 el Comitè de Competició va desestimar el recurs en base a l’article 62 del Reglament de Disciplina que estableix que el termini per presentar reclamacions és de 48h.
  5. El Club Colon Sabadell Chessy va presentar recurs davant d’aquest Comitè d’Apel·lació indicant que considera que s’ha d’aplicar el procediment ordinari i no el procediment d’urgència.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs

Article 41

1.- Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les infraccions greus a l'any i les infraccions lleus ho faran al mes, i començarà a comptar el termini de prescripció el dia en què hagin estat comeses.

2.- El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador; però tornarà a córrer el termini corresponent si l'expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant més de dos mesos o si l'expedient acaba sense que el culpable hagués estat sancionat.

Article 60.

Els procediments disciplinaris per a les infraccions de les regles del joc, la partida o la competició, o de la conducta esportiva, susceptibles d’ésser qualificades de constitutives d’una infracció lleu o greu, quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament normal de la competició, es poden tramitar pel procediment d’urgència.

Article 70.

Llevat dels casos tipificats a les subseccions segona i tercera, per a enjudiciar les infraccions s’ha de procedir d’acord amb el que s’estableix en aquesta subsecció.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

El Club Escacs Colon Sabadell Chessy va recusar a Felix Romero Moreno. El membre del Comitè ha acceptat la seva recusació i no ha participat en la votació de l’esmentada Resolució.

El Comitè d’Apel·lació considera que la denúncia contra el Sr. D.T.R no revesteix de caràcter urgent en tant que la denúncia que presenta el Club Escacs Colon Sabadell Chessy no és una infracció competitiva sinó una infracció disciplinària personalment imputable al jugador denunciat.

Per aquest motiu, el Comitè d’Apel·lació considera que l’aplicació del termini en l’article 62 és incorrecte i estima totalment el recurs presentat pel Club Escacs Colon Sabadell Chessy i retorna la causa al Comitè de Competició perquè investigui i obri expedient disciplinari al jugador D.T.R

La prescripció de les faltes comeses és la que marca l’article 41.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL JUGADOR DENUNCIAT

El Comitè d’Apel·lació no pot entrar a valorar el fons de l’assumpte ja que no se li ha plantejat recurs sobre tal qüestió i podria ser novament objecte de recurs .

RESOLUCIÓ

  1. Revocar la Resolució del Comitè de Competició 09/2023
  2. Retornar la causa al Comitè de Competició per tal que obri diligències informatives i, si s’escau, obri expedient disciplinari

CONSIDERACIONS FINALS

Aquesta decisió del Comitè d’Apel·lació en cap cas pressuposa ni la culpabilitat ni la innocència del jugador denunciat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 3 de març de 2023

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs