ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), amb la col·laboració del Club Escacs Vila-seca.

 

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el diumenge 18 de desembre de 2016, i si les inscripcions ho permeten es durà a terme en dues sessions: la sessió del matí que començarà a les 10:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.

 

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: al Pavelló de l'Escola Miramar, C/ de l'Era del Delme, 20 de Vila-seca.


PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Tarragona, dividits en els grups següents:

  • Sub16 - nascuts l’any 2000 i 2001 (cadet)
  • Sub14 - nascuts l’any 2002 i 2003 (infantil)
  • Sub12 - nascuts l’any 2004 i 2005 (aleví)
  • Sub10 - nascuts l’any 2006 i 2007 (benjamí)
  • Sub08 - nascuts a partir de l’any 2008 (prebenjamí)

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

 

DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat. Els delegats s’acreditarà a l’inici del torneig a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc. El delegat podrà canviar a cada ronda, previ advertiment a l’equip arbitral. No es pot canviar de delegat mentre no s’hagi finalitzat la ronda. Un delegat tindrà un mínim d’un equip i un màxim de 3 equips sota la seva direcció.

La funció principal del delegat serà la de formalitzar la composició dels equips en cada ronda i vetllar per la correcta inscripció dels resultats a l’acta. No podrà intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre. Si un delegat intervé en una partida serà rellevat de les seves funcions.

 

ÀRBITRES

Equip arbitral a determinar.

 


INSCRIPCIONS PER CLUBS I EQUIPS FEDERATIUS

Mitjançant el formulari d'inscripció fins el dilluns 11 de desembre de 2016. Els drets d’inscripció són de 20,00€ per equip inscrit. Els equips que han participat al sub-12 de promoció tenen un descompte de 5,00€ per tots els equips que inscriguin a la Copa.

Els equips de clubs s’hauran d’inscriure a la categoria que els correspongui en funció del participant de més edat que tenen a l’equip en la temporada 2016.

Si algun club no disposa de suficients esportistes (mínim 4) per a fer un equip la Federació formarà -segons criteri propi- un “equip federatiu”, repartint els integrants segons nivell i/o edat.


PREMIS

Hi hauran trofeus per al primer, segon i tercer classificat de cadascun dels grups. Tots els trofeus s’entregaran en acabar la competició.

A l’equip campió absolut se li entregarà a més un gran trofeu el qual servirà per exposar-ho al seu club i mostrar-ho a les administracions públiques o empreses privades que col·laborin amb la seva entitat. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la festa dels escacs tarragonins que es celebrarà al mes de juny de 2017. Per aconseguir el trofeu en propietat el club o entitat l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o cinc alternatives.

 

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1. La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

1.2. Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces.

1.4. Els delegats presentaran una llista amb els esportistes del seu club que participaran al torneig per correu electrònic el dia 14 de desembre a les 20:00 hores com a molt tard. Aquesta llista es podrà modificar 15 minuts abans de començar la competició. L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els esportistes que disputen cada partit.

1.5. Els equips podran alinear els seus esportistes sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.6. És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.


2. SISTEMA DE JOC

2.1. Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a nou (9) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2. El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

2.3. Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.


3. RITME DE JOC

3.1. 15 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2. El temps de tolerància per la presentació de l’esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.


4. DESEMPATS

4.1. Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  • Suma de punts per encontre
  • Resultat particular
  • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
  • Buchholz total [amb ajust FIDE]
  • Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Buchholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

a) Els punts de l’equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.

b) Un punt i mig per partit no jugat.

c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.


5. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.


6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.


7. ELO

El torneig és vàlid per a elo català ràpid.

 

8. ALTRES

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

Amposta, 22 de novembre de 2016.