ORGANITZACIÓ i DIRECCIÓ: 

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs.

 • Club Escacs Banyoles
 • Club Escacs Figueres.
 • Club Escacs Gerunda
 • Club Escacs Guixolenc
 • Club Escacs Hostalric
 • Club Escacs Montgrí
 • Club Escacs Olot
 • Club Escacs Santa Eugènia
 • Club Escacs Sant Gregori
 • Club Escacs Santa Pau

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Albert Badosa Romanyó.

Enguany es jugarà pel mateix sistema que l’any passat, de diferents seus i els resultats finals del Campionat Territorial estaran en funció dels 6 millors resultats obtinguts

DATES DE JOC:

 • El dijous 1 de maig es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Gerunda.
 • El diumenge 11 de maig es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Sant Gregori.
 • El dissabte 14 de juny, es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Santa Pau. 
 • El dissabte 28 de juny, es jugarà un torneig a càrrec del Club Escacs Montgri.
 • El dissabte 5 de juliol es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Hostalric.
 • El diumenge 10 d’agost, es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Figueres.
 • El diumenge 24 d’agost, es jugarà un torneig a càrrec del Club d’Escacs Santa Eugènia.
 • El dissabte 6 de setembre, es jugarà un torneig a càrrec del Club Escacs Olot.
 • El dissabte 8 de novembre es jugarà un torneig a càrrec del Club Escacs Guixolenc.
 • El dissabte 6 de desembre es jugarà un torneig a càrrec del Club d'Escacs Banyoles.

LOCALS DE JOC:

 • Els aniran designant els clubs en dates properes a la celebració de cada torneig.

HORARIS:

Tots els tornejos començaran a les 10 del matí i es jugaran 5 rondes al matí i 4 a la tarda, a partir de les 15.30 hores.

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 9 rondes.

Partides a 15 minuts amb 3 segons d’increment per jugada, a caiguda de bandera.

GRUPS I AVALUACIÓ

Grup Únic: Cada torneig estarà obert a tots els jugadors de totes les federacions. Per bé que el Campionat Territorial quedarà circumscrit als jugadors que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual.

Els tornejos s’homologaran exclusivament per ELO Català (amb valor de mitja K).

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

 • Bucholz menys el pitjor resultat,
 • Bucholz total i
 • Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de començar la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig.

En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades.

I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida, (5 minuts sense increment) entre els dos millors jugadors.

RESULTAT DEL CAMPIONAT TERRITORIAL.

(Reservat als jugadors de Clubs de la Territorial per la temporada 2014)

Per obtenir la classificació final del Campionat Territorial, computaran només els jugadors que hagin jugat un mínim de SIS tornejos, i comptaran els millors SIS tornejos de cada jugador, contant el lloc de la classificació de cada torneig (de forma que el campió sumarà 1 punt, el segon 2 punts, el tercer 3 punts, i així successivament) de tal forma que el jugador que sumi menys punts (en els seus SIS millors tornejos) serà el guanyador, el segon lloc serà pel jugadors que amb aquest criteri sumi menys punts, després del Campió, i així successivament).

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic.

El preu de les inscripcions variarà en funció del nombre de tornejos a què un jugador s’inscrigui:

 • La primera inscripció per jugar un torneig serà de 20 euros.
 • La inscripció per jugar un segon torneig fins al cinquè torneig que es vulgui jugar, serà de 15 euros per cada torneig.
 • La inscripció per jugar el sisè torneig fins al vuitè torneig que es vulgui jugar, serà de 10 euros per cada torneig.
 • La inscripció per jugar un novè fins al desè torneig que es vulgui jugar, serà de 5 euros per cada torneig.

Amb això es prima el fet que un mateix jugador jugui un nombre superior de tornejos.

(No és obligat fer al mateix temps les inscripcions de tots els tornejos que es vulguin jugar, doncs el jugador pot anar pagant en funció dels tornejos als que s’inscrigui. La inscripció es farà torneig per torneig, i no serà vàlida una inscripció global a un nombre determinat de tornejos, és a dir, si un jugador s’apunta a TRES TORNEJOS i paga el que li correspon, haurà d’indicar QUINS TRES tornejos són).

El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms del jugador, i el torneig o tornejos a que s’inscriu), caldrà portar el justificant del pagament. També es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar el torneig.

Aquell jugador que s’apunti a un torneig, i que no avisi a temps de la seva incompareixença ,i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Campionat Provincial, no podent tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament.

Un cop feta la inscripció pel formulari adient, el jugador haurà d’aparèixer a la llista d’inscrits del torneig en qüestió en un termini de un dia hàbil. Caldrà que l’inscrit verifiqui aquest extrem.

El termini per les inscripcions es tancarà, a les 19.30, tres dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la FIDE

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que vulgui, però s’estableix que, com a mínim: pel Campió hi haurà, un pernil; pel sotscampió una espatlla i pel tercer classificat un formatge sencer.

A part d’això cada club organitzador podrà establir el premis i trofeus que vulgui.

Del Campionat Territorial seran:

 • Campió Absolut : el 25% del superàvit que del torneig en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 250 euros, i un màxim de 400 euros. I Trofeu.
 • Subcampió Absolut : el 15% del superàvit que del torneig faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 150 euros, i un màxim de 250 euros. I Trofeu.
 • Tercer Classificat absolut: el 7’5% % del superàvit que del torneig en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 75 euros, i un màxim de 150 euros. I Trofeu.

(La Territorial recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 7 euros per jugador que hagi pagat la inscripció al seu torneig. A més satisfarà el cost arbitral, que serà de 100 euros per torneig.

NOTA .- Per tant el càlcul del superàvit de la Territorial del torneig, serà objectivament calculable, amb la següent formula:

Superàvit =  I - ( (7 x n) + 1.000)

La diferència entre la suma de l’import de les inscripcions, contra la suma del càlcul del pagament de 7 euros per nombre total de jugadors inscrits (que s’haurà pagat a cada Club), més el preu dels arbitratges (en principi 1.000 euros, ja que son 10 tornejos a 100 euros cadascú).

(ADVERTIMENT.- TANT ELS PREMIS EN METÀL·LIC, COM ELS TROFEUS CORRESPONENTS AL CAMPIONAT PROVINCIAL S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2015).

En cas que a la classificació final del Campionat Provincial es produeixi un empat a punts, servirà per decidir el TÍTOL DE CAMPIÓ PROVINCIAL, el que tingui el millor SISÈ resultat de tots els empatats a punts, si persisteix l’empat, s’anirà afegint nous tornejos.

Aclariment respecte al repartiment dels premis en metàl·lic: Pels premis en metàl·lic, en cas que varis jugadors estiguin empatats a punts a la classificació final, els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, es sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’ empat és entre jugadors que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, amb una antelació superior a 30 dies abans de l’inici del torneig, al mail federacio@escacs.cat. Cal dir que cada club organitzador tindrà dret a seleccionar, entre els licitadors, l’àrbitre del seu torneig.

Girona, 14 d’abril de 2014.