1. REGISTRE DE TORNEIGS

Tots els torneigs que vulguin ser valorats per a ELO FIDE, FEDA o FCE, hauran d’haver estat prèviament registrats a la Federació Catalana d’Escacs.

El registre es realitzarà enviant degudament omplert el formulari per sol·licitar el registre de torneigs a l’adreça de correu torneigs@escacs.cat, a tot tardar, trenta-cinc dies naturals abans de la data d’inici d’aquest per a torneigs de ritmes estàndards i vint dies per a torneigs de ritmes ràpids i llampec. Els torneigs que tinguin més d’un grup hauran de presentar un imprès diferent de registre FCE per cadascun dels grups.

L’incompliment d’aquest requisit podria invalidar totalment el torneig per l’obtenció de normes i no ser avaluat.

2. PRESENTACIÓ D’INFORMES PER A L’AVALUACIÓ FIDE

D’acord amb la normativa FIDE (Handbook FIDE B.05.6) no s’avaluaran torneigs per ELO FIDE en els que intervinguin àrbitres sense llicència i codi FIDE (tots els que figurin a l’informe IT3).

Els àrbitres que tinguin intenció d’arbitrar proves vàlides per ELO FIDE hauran d’estar al corrent del pagament de la quota FIDE abans de fer el registre a la FCE. La llicència es podrà demanar en qualsevol moment i una vegada pagada, tindrà efecte l'endemà de la recepció del seu import. En cas que l’àrbitre hagi pagat la llicència i encara no aparegui a la llista oficial de la FIDE, podrà acreditar-lo enviant còpia de la transferència a l’adreça de gestió de torneigs de la FCE (torneigs@escacs.cat).

3. PRESENTACIÓ D’INFORMES NOMÉS PER A L’AVALUACIÓ CATALANA

En relació amb els torneigs oficials de la Federació Catalana valorats per a ELO i als torneigs prèviament registrats que siguin homologats per a l’avaluació de la FCE i que compleixin amb la normativa de torneigs homologats d’aquesta una vegada finalitzada la competició, l'àrbitre principal de la competició enviarà a l'adreça torneigs@escacs.cat la documentació següent:

a) Arxiu de programa informàtic d’aparellament SWISS MANAGER omplert amb totes les dades.

b) Els torneigs disputats per sistema Round Robin, totes les partides del torneig en suport informàtic, arxiu en format pgn.

c) En torneigs jugats per sistema suís amb ritmes de joc estàndards, les partides del primer grup del torneig en suport informàtic (mínim els deu primers taulers) arxiu en format pgn. No és obligatori en torneigs de ritme d’escacs ràpids o llampec, o torneigs sense participació de jugadors/es majors de setze anys.

d) Imprès de presentació d’informes per ELO català segons el model oficial de la FCE (ITC) signat per l’àrbitre principal de la competició.

e) Si hi ha certificats de títols d’àrbitres autonòmics, informes en format pdf de normes:

        • D’àrbitres de suport, si n’hi haguessin (imprès AS-P), signada per l’àrbitre principal.
        • D’àrbitres catalans, si n’hi haguessin (imprès AC-P), signada per l’àrbitre principal.

Només seran considerades com a vàlides les normes que compleixin amb els requisits reglamentaris i es rebin annexes amb l’informe del torneig.

f) Si hi hagués reclamacions, els fulls de reclamació de la competició, documents escanejats en pdf.

g) Si hi hagués, les actes de les reunions del Comitè de Competició i Comitè d’Apel·lació del torneig, documents escanejats en pdf.

4. PRESENTACIÓ D’INFORMES PER A L’AVALUACIÓ FIDE i FEDA

Els torneigs que s’han de valorar per a ELO FIDE o FEDA o les dues, amb l’informe de la valoració catalana s’haurà de presentar la documentació que indica la Federació Espanyola per la presentació d’informes a la Circular FEDA 04/2021.

5. TERMINIS DE PRESENTACIÓ D’INFORMES

Els torneigs que tinguin més d’un grup, hauran d’enviar tota la informació abans detallada per cadascun dels grups i en correus diferenciats. La informació ha d’estar enviada en el termini de sis dies naturals després de la data de finalització del torneig, sent considerada de referència la data d’enviament del correu. En el termini màxim de tres dies hàbils es podrà sol·licitar als àrbitres i organitzadors una nova informació si es considera que la presentada és insuficient o incompleta.

El termini per a la recepció de documentació dels torneigs es tancarà cinc dies naturals abans de la data de publicació de la nova llista d’ELO corresponent.

6. SANCIONS

Independentment d’altres multes o sancions administratives d’aquesta o altres federacions:

a) L’incompliment del termini màxim per a la presentació de l’informe suposarà una sanció de 50,00 € a l’àrbitre principal del torneig.    

b) Si l’informe ha estat retornat perquè no s’ajusta als requisits per a la seva avaluació o a causa d’un defecte de forma, la devolució del torneig suposarà una sanció de 35,00 € a l’àrbitre principal.

 7. OBSERVACIONS

Si no hi ha hagut incidències en el torneig, això s’ha de fer constar explícitament a tots els impresos de presentació d’informe de la FIDE (IT3). En cas contrari, adjuntar els mateixos documents que als apartats d) i e) del punt 3.

Tots els impresos de presentació d’informe enviats a la FCE (ITC, IT3) han d’estar signats per l’àrbitre principal. En cas que un àrbitre adjunt hagi hagut d’assumir el paper d’àrbitre principal, s’haurà de fer constar a les observacions.

Atès al sistema de tractament de dades de la FIDE, és imprescindible que totes les dades dels participants figurin exactament igual a com apareixen en el llistat oficial de la FIDE (la lletra “ñ” ha de substituir-se per una “n”; tots els noms i cognoms han d’anar sense accents).

Aquesta circular entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2021.

Barcelona, 10 de setembre de 2021