ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DATES

El campionat es durà a terme durant els dies 12, 13 i 14 d’octubre.

 

LOCAL DE JOC I ALLOTJAMENT

El campionat se celebrarà a la localitat de Tossa de Mar (La Selva).

Hotel**** Don Juan de Tossa, Carrer Barcelona 22, -17320- Tossa de Mar (La Selva).

La categoria sub18 jugarà a La Nau, Av. Pelegrí 25, -17320- Tossa de Mar (La Selva).

La FCE publicarà la llista oficial d’equips inscrits el divendres, 5 d’octubre, a les 13:00 hores. S’admetran reclamacions fins el dilluns, 8 d’octubre, a les 19:00 hores. El dimarts, 9 d’octubre, a les 19:00 hores es publicarà el rànquing definitiu de cada categoria.

Els aparellaments es publicaran després de la reunió de delegats.

 

PARTICIPACIÓ

Poden participar jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.

El torneig es dividirà en sis categories:

a) Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

b) Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

c) Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

d) Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

e) Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

f) Categoria Sub-18, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els equips en la categoria sub-8 i sub-18, estaran formats per 1 delegat/da, tres esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

Els equips en les altres categories, estaran formats per 1 delegat/da, quatre esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

 

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip.

Un esportista pot jugar per la seva escola o pel seu club. Un esportista només pot representar al club en el que té la llicència federativa en vigor.

El termini de presentació davant del tauler serà de 20 minuts. Excepcionalment, per sub18 serà de 45 minuts la primera ronda.

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (3-0 a sub8 i sub18, 4-0 a la resta de categories), tret que la incompareixença sigui per motius justificats i documentats i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els jugadors suficients.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8 i sub-18 i 2’5 per a la resta.

 

RITME DE JOC

Partides a 45 minuts més 30 segons per jugada. Els esportistes estan obligats a anotar tota la partida.

 

SISTEMA DE JOC

La puntuació a les categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12 serà olímpica. Per a la resta de categories (SUB-14, SUB-16 i SUB-18) la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt empat).

El campionat es disputarà en totes les categories per sistema suís a 6 rondes.

 

ORDRE DE FORCES

L'ELO de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels jugadors si la diferència d’elo català és de 25 punts d’elo o menys. L’ordre de forces dels jugadors amb menys de 1700 d’elo podrà ser modificat lliurement però s’haurà de mantenir aquest ordre durant totes les rondes.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis per equip en relació a la llista presentada a la inscripció.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8 i sub-18.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

 

DELEGATS/DES

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar l’Acta de cada encontre. És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat i no participi com a jugador de cap equip. Una mateixa persona pot fer de delegat/da en dos equips diferents, però no de diferents clubs a la mateixa categoria.L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un delegat/da en aquesta competició. En cas que no sigui acceptat, l’escola o club haurà de proposar un nou delegat.

És imprescindible que el delegat/da, si no ha va fer a la Final individual de Vila-seca, enviï a la Federació el Certificat de Delictes Sexuals per poder ser acreditat. A la reunió de delegats que tindrà lloc el divendres, 12 d’octubre, a les 10:30 hores, se li atorgarà una credencial que haurà de portar visible durant la ronda de joc.

 

FUNCIONS DEL DELEGAT/DA

  • El delegat de l’equip té una funció administrativa, presentant les alineacions, vetllant per l’actitud correcta dels jugadors, col·laborant en la confecció de l’acta de l’encontre i presentant les reclamacions que s’escaiguin.
  • El delegat s’abstindrà de qualsevol intervenció durant la partida, excepte en el que s’indica a l’article següent.
  • El delegat està autoritzat a consellar a un jugador del seu equip per realitzar o acceptar una oferta de taules, sense donar cap comentari o informació addicional referent a la partida. Qualsevol conversa dels jugadors amb el delegat s’haurà de realitzar amb la presència d’un àrbitre, i haurà de ser amb informació breu. Es podrà dir a un jugador que “accepti les taules” o “ofereixi taules”. Preguntat per un jugador si s’ha d’acceptar una oferta de taules, podrà contestar “sí”, “no”, o delegar la decisió en el jugador. No podrà intervenir de qualsevol altra forma.
  • En qualsevol cas, el consell del delegat no és vinculant i el jugador té la decisió final. En qualsevol cas, el delegat no pot actuar en nom del jugador.
  • El delegat haurà de procurar no col·locar-se darrere dels jugadors de l’equip contrari.
  • El delegat de l’equip pot delegar puntualment les seves funcions en una altra persona, sempre mitjançant escrit previ dirigit a l’àrbitre principal i si aquest ho accepta.

 

IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES

Tots els participants hauran de presentar la documentació: el DNI i/o Llibre de Família.

 

DIRECTOR/A DEL TORNEIG

El Director del Torneig serà el Director Tècnic Jaume Gayoso.

 

DESEMPATS

En cas d’empat a la finalització de la competició, es resoldrà:

 

Categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12

En cas d’empat en el sistema suís olímpic, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er.: Puntuació per matx.

2n.: Resultat particular entre els equips empatats

3r.: Buchholz Total

 

Categories SUB-14, SUB-16 i SUB-18

En cas d’empat en el sistema suís amb punts de matx, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er: Puntuació Olímpica.

2n: Resultat particular entre els equips empatats

3r.: Buchholz Total

 

En cas que hagi un empat entre més de dos equips en la classificació del torneig, un cop aplicat un desempat, el següent sistema de desempat només s’aplicarà als equips que continuïn empatats. Els sistemes ja utilitzats per desfer un desempat no tornaran a fer-se servir encara que siguin favorables per un dels que continuïn empatats.

En el cas que després de tots els desempats en alguna categoria fes falta un desempat definitiu per decidir alguna de les places de podi, es faria Armaggedon. És a dir, es faria una partida llampec entre un integrant de cada equip empatat. El ritme de joc serà de 6 minuts pel blanc i 5 minuts pel negre a finish i en cas de taules guanyen negres.


Primer es sortejaran els colors entre els dos equips i un cop conegut el color en que es jugarà, cada equip alinearà un dels seus integrants.

 

HORARIS

Divendres 12 d’octubre

Reunió de Delegats: 10:30, es farà a la sala de joc.

1a ronda: 11:15

2a ronda: 16:30


Dissabte 13 d’octubre

3a ronda: 10:00

4a ronda: 16:00


Diumenge 14 d’octubre

5a ronda: 10:00

6a ronda: 15:30

Cloenda: 18:30 a la sala de joc.

En cas d'haver de disputar-se una setena ronda en alguna de les categories, aquesta es faria el dissabte a les 18:30 h., i quedaria confirmada en la reunió de delegats.

 

PREMIS

Trofeu per als tres primers equips classificats de la categoria sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18.

Diploma per al millor 1er, 2on, 3er, 4art tauler i tauler reserva de cada categoria.

Premi de 350€ repartits ens inscripcions a tornejos d'escacs (oficials o homologats) o activitats que organitzi la federació entre els jugadors de l'equip guanyador. El jugador/a disposarà d'un any per fer-lo servir, un cop passat l'any es perd la part que quedi. Quan el jugador vulgui gastar aquests diners haurà d'escriure un correu a la federació i aquesta farà el pagament directament de l'activitat o el torneig a l'organització i serà descomptat del seu crèdit pendent.

 

AVALUACIÓ

La prova serà avaluada per ELO Català a totes les categories.

 

IMPORTANT

L’àrbitre haurà de confirmar la caiguda de bandera. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables per no impedir el desenvolupament normal de la competició, no obstant, si hi ha reclamacions seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic o dispositiu mòbil a la sala de joc, que no estigui expressament autoritzat per l’Àrbitre Principal. En el cas que es tingui possessió d’un i soni o sigui detectat per part d’un àrbitre, perdrà la partida en joc.

En cas que li soni aquest dispositiu a un delegat, se li prohibirà l’accés a la sala de joc durant aquesta ronda i la següent.En cas de reincidència no podrà accedir a la zona de joc durant la resta del torneig.

Els jugadors hauran d’abstenir-se de realitzar cap comentari sobre la partida que estigui en joc, excepte per allò que permetin les Lleis dels Escacs. Hauran de comunicar a l’àrbitre qualsevol absència de la zona de joc.

Un cop finalitzada la partida, els jugadors hauran d’abandonar la zona de joc.

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

L’organització de la competició es reserva el dret de publicar fotografies i/o vídeos dels participants en els mitjans de comunicació.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2018