Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 el proper dia 15 de novembre de 2008, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

 

INFORME DEL PRESIDENT

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea


1.Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009.

2.Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2009

3.Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.  Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 30 d’octubre de 2008 a les 19,30 hores.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatus (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.Torn obert de paraules.

5.En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,

President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 10 d’octubre de 2008.

 

Notes importants

 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 3 de novembre de 2008.

 

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

 

3a.- Per poder votar a les assemblees ens regim pel que diu el següent decret de la Generalitat.

DECRET (DOGC núm. 4436 – 28.07.2005)

159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

"Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial".

Això vol dir que per votar cal reunir dues condicions:

1.Que la persona que voto consti al registre de la Generalitat com a membre de junta del club (NO ES POT DELEGAR EN QUALSEVOL PERSONA ENCARA QUE SIGUI SOCI DEL CLUB)

2.Que els estatuts de l’entitat el designin com a representant del club o que sigui la persona que el pot substituir en cas d’absència.

3.En cas que la persona que representi al club no consti al registre de la Generalitat necessitarà un instrument notarial per demostrar-ho.

 

Model de Certificat

El Sr.___________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB __________________ ________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

 

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________, és el representant legal del Club segons consta als nostres estatuts___________________________ ___________i que actuarà com a tal  en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 

I perquè així consti als efectes legals oportuns firmo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

 

Secretari                                                               Vist-i-plau 

FCE 14/10/2008