REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, Els escrits del Club d’Escacs Barcelona i del jugador A.G..

VIST, el comunicat de la FEDA referent a la llicència de L.H.C.

 

1. ANTECEDENTS DEL FET

COMUNICAT FEDA

El dia 28/02/2023 es rep a la Federació un comunicat de la FEDA on denuncia la duplicitat de llicència del jugador L.H.C. On diu textualment:

“Al efectuar la revisión de las licencias de la Federación Catalana, nos encontramos con que se ha tramitado la licencia del jugador L. H. C. por el Club de Ajedrez Barcelona.

Este jugador ya tiene licencia por la Federación Canaria de Ajedrez, Club de Ajedrez Smyslov Añaza, Delegación Insular de Tenerife.

 En aplicación de los Artículos 7, apartado 12º y del Artículo 12 del Reglamento General de Competiciones de la FEDA procedemos a dar de baja la licencia tramitada por la Federación Catalana a favor L. H. C..”

Signat: R. P. A.

PRIMER COMUNICAT Club d'Escacs Barcelona

El dia 8/03/2023 la FCE rep el següent comunicat:

Por el presente mail, solicito formalmente se envíe el documento adjunto al comité de competición de la Federació Catalana d´Escacs, con el objetivo de informar al comité de los pasos que se están realizando ante la FEDA por motivo de la retirada de la licencia catalana del jugador de nuestro club (L.H.C.); y asimismo, solicitarle información sobre los procedimientos que hemos de llevar a cabo ante la Federació Catalana d´Escacs.

Signat: J.M.S.L Presidente del Club d´Escacs Barcelona

El mateix dia 8/03/2023 el mateix C.E. Barcelona fa arribar el document del jugadors L.H.C. adreçar a la Comissió Jurisdiccional de la FEDA.

RECLAMACIÓ PRÈVIA DE A.G.

El dia 10/03/2023 arriba a la FCE un escrit del jugador A.G. on planteja al Comitè de Competició de la FCE una reclamació prèvia pel cas de la llicència del jugador L.H.C. i demana que la llicència catalana li sigui retornada.

SEGON COMUNICAT DEL Club d'Escacs Barcelona ON S’ADJUNTA RECURS DEL JUGADOR L.H.C. ON DEMANA LA RESTITUCIÓ DE LA SEVA LLICÈNCIAPER LA FCE

El 14/03/2023 el Club d'Escacs Barcelona envia un nou comunicat on informa del següent:

“Por el presente mail, solicito al comité de competición de la Federació Catalana d´Escacs estudie la reclamación de nuestro socio y jugador L. H. C. (está adjunto al mail debidamente firmado), y el Club de Ajedrez Barcelona apoyamos dicha reclamación y mediante este escrito deseamos se nos incluya como codenunciantes en esta causa en favor de la restitución de la licencia catalana del Sr. L. H. C.

Si fuere necesario que para ser codenunciantes en esta causa, si el comité de competición nos requiere formularlo en un escrito aparte firmado por mi como representante legal y con el sello del club, no hay problema alguno.

Asimismo informamos a este Comité:

  1. La federación canaria con fecha 16/01/2023 gestiona tramitación de la licencia cinco días después que la federación de catalana (11/01/2023); la cual,  ya había asignado el código 400430 a nuestro jugador y se le añadió en el orden de fuerzas del club de forma legal, cuando el jugador ya les había informado que se había cambiado de federación. Asimismo, resalto que el responsable de la tramitación de licencias de la Federación Canaria, manifestó por escrito que iba a realizar consulta a la FEDA sobre la licencia federativa de nuestro jugador por Catalunya (véase prueba documental adjunta "prueba 1").
  1. En el segundo correo se puede observar como nuestro jugador se sorprendió y les preguntó, que cómo han podido tramitarle la licencia si ya disponía de licencia por la FCE, mas ya les informó que se había cambiado a la FCE (véase prueba documental adjunta "prueba 2").
  2.  En un escrito al un juzgado de Madrid, la FEDA reconoce que el jugador está afiliado a un club catalán con fecha 13/02/2023 (véase prueba documental adjunta "prueba 3"). Este hecho denota de qué la FEDA tenía constancia que, nuestro jugador ya disponía de licencia oficial con la FCE. Por lo tanto, queda evidente que la FEDA ha actuado de mala fe.

Por consiguiente, solicito formalmente se restituya la licencia federativa por la FCE de nuestro jugador L.H.C.; ya que, es su voluntad personal y queda demostrado con las pruebas aportadas que la FCE en forma y plazo legal fue la primera en tramitar la licencia del jugador en cuestión.”

J.M.S.L Presidente del Club de Ajedrez Barcelona

El dia 29/03/2023, una de les parts denunciants A.G. accepta l’acumulació d’expedients. La resta de denunciants no fan cap al.legació sobre aquest tema de l’acumulació d’expedients.

El dia 9/04/2023 el President del C.E. Barcelona, demana mesures cautelars perquè pugui jugar el jugador L.H.C. les fases Finals Catalanes.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de Competicions de la FEDA

Artículos 7, apartado 12º

12. Ninguna persona podrá tener más de una licencia por estamento. Para proceder al cambio de licencia y practicar una segunda inscripción será necesario cancelar o dar de baja la licencia previamente emitida.

Artículo 12

Capítulo 3º De lasIncompatibilidades. Artículo 12 El jugador federado estará sometido a las siguientes reglas en materia de incompatibilidad: a) No se podrá disponer de más de una licencia federativa en vigor, por Estamento. b) Ningún jugador podrá estar federado, a la vez, en más de un club español, ni en más de una Federación Autonómica o Delegación Territorial. c) En el caso de que la licencia sea expedida para un jugador que no esté inscrito en ningún club, este jugador no podrá estar inscrito en dos o más FDAA o Delegaciones Territoriales a la vez, en la misma temporada.

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA

Article 85.

1.- Els òrgans competents podran, d’ofici o per sol·licitud de l’interessat, acordar l’acumulació d’expedients quan es produeixin les circumstàncies d’identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter subjectiu o objectiu, que fessin aconsellable la tramitació i resolució úniques.

2.- L’acord d’acumulació serà comunicat als interessats en el procediment.

3. CONSIDERACIONS

Atès que totes les parts reclamants coincideixen en un mateix assumpte es porta a terme l’acumulació d’expedients, ja que es produeixen les circumstàncies d’identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter objectiu, que fan aconsellable la tramitació o resolució única.

Aquest Comitè al no ostentar la necessària competència, tant jeràrquica, com a territorial, ha d'abstenir-se de resoldre sobre l'assumpte que ens ocupa.

Es tracta d’un conflicte de duplicitat de llicències entre dues federacions autonòmiques on aquest Comitè no té competències.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

No admetre a tràmit la qüestió plantejada de la llicència del Sr. L.H.C. ja que es tracta d’un conflicte entre Federacions autonòmiques i està fora de les competències del Comitè de Competició de la FCE.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 12 d’abril de 2023