VIST, les Resolucions del Comitè de Competició 19/2022 i 20/2022

VIST, el Recurs d’apel·lació del Senyor J.M.S.L.

VIST, les al·legacions presentades pel Senyor J.M.S.L en data 11/11/22 en l’expedient obert per denúncia contra l’àrbitre Sr V.D.L.C.

VIST el requeriment del Comitè de Competició efectuat al Sr J.M.S.L en data 16/11/22 i la seva resposta de data 24/11/22.

VIST el Reglament de Competició i Disciplina Esportiva

VIST els Estatuts de la FCD’E.

ANTECEDENTS DE FET

  1. El senyor J.M.S.L i quatre àrbitres internacionals van interposar denúncia contra l’àrbitre Sr V.D.L.C en data 4/11/22. Un dels denunciants va desistir de la seva denúncia. Als altres, el Comitè de Competició els va donar tràmit d’al·legacions en data 11/11/22.
  2. A les al·legacions del Sr J.M.S.L es deia textualment: “Alegar únicamente la firmeza en mi respaldo a la denuncia que firmo y que pienso ir hasta el final moleste a quien moleste. Recuerdo al Comitè de Competición que no es bueno inventarse sentencias (me quisieron quitar la presidencia de mi club y el Tribunal Català de l’Esport los puso en el sitio que se merecían). No me va temblar el pulso de llevar esto si fuese necesario al Tribunal Català de l’Esport como a los tribunales ordinarios de justicia”.
  3. En data 16/11/22, amb notificació al Sr J.M.S.L el dia 24/11/22, el Comitè de Competició va acordar no admetre a tràmit les al·legacions, doncs les considerava “insultants, amenaçadores i irrespectuoses cap a aquest Comitè” i, en conseqüència li donava 5 dies per demanar disculpes i formular noves al·legacions, sense perjudici de posar els fets en coneixement de la Federació Catalana d’Escacs per si s’havia d’obrir expedient disciplinari.
  4. En data 24/11/22 el senyor J.M.S.L va demanar disculpes i es va ratificar en la seva denúncia.
  5. En data 30/11/22 el Comitè de Competició va obrir expedient disciplinari mitjançant Resolució 19/2022. El recurrent va presentar al·legacions i, finalment, el Comitè de Competició va sancionar el senyor J.M.S.L amb inhabilitació d’un mes per exercir les funcions de president del C.E. Barcelona davant la Federació Catalana d’Escacs.

FONAMENTS DE DRET

Article 24.2 de la Constitució Espanyola.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ A LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

El recurrent fonamenta el seu recurs en diversos arguments. No obstant, cal fer una revisió formal de la resolució impugnada per veure si en el procediment s’han complert els requisits de respecte a la presumpció d’inocència, principi establert a l’article 24 de la Constitució i plenamente aplicable en el dret sancionador i de disciplina esportiva.

En el present cas, ens trobem que el Comitè de Competició fa una comunicació al senyor J.M.S.L on l’informa que no s’admeten a tràmit les seves al·legacions i les qualifica ja com insultants, amenaçadores i irrespectuoses cap al Comitè, i el requereix que demani disculpes. Però, a més, a la Resolució 19/2022 on se li comunica l’obertura d’expedient disciplinari, també és fa una qualificació de l’escrit del senyor J.M.S.L de data 11/11/22, dient textualment que: “Analitzats aquests escrits, observem que el seu contingut constitueixen expressions insultants i difamatòries, que no han estat prou reparadores, havent-se-li donat ocasió perquè rectifiqués.”

Per tant, el mateix Comitè que havia de decidir si els fets eren mereixedors o no de sanció ja havia manifestat dues vegades que sí ho eren, amb atribució inequívoca de responsabilitat al senyor J.M.S.L.

Enten aquest Comitè d’Apel.lació que les expressions del senyor J.M.S.L són reprobables i inadmissibles, i que són objectivament merexeidores de sanció. Però també és evident que en el transcurs del procediment no s’ha observat el principi de presumpció d’inocència recollit en l’article 24.2 de la Constitució, i que els fets ja s’havien prejutjat, i és per aquest motiu que hem de revocar la resolució 20/2022 del Comitè de Competició.

RESOLUCIÓ

1. Revocar la Resolució 20/2022 del Comitè de Competició.

CONSIDERACIONS FINALS

Observem que no és previst en el Reglament de Competició i Disciplina Esportiva un procediment específic que s’hauria de complir en els casos que els Comitès de Competició i Apel·lació siguin l'objecte passiu d’injúries o insults. Amb la introducció d’una reglamentació específica en aquest sentit, es podrien evitar situacions com l’analitzada en el present recurs.

Aquesta Resolució es pot recórrer, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la seva notificació davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 14 de març de 2023.

El Comitè d’Apel·lació.

Federació Catalana d’Escacs.