VIST, l'acta de l'encontre Sant Andreu - Colon Sabadell Chessy, Divisió d'Honor Grup II ronda 2,

VIST, l'escrit d'impugnació la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar

VIST, el full d’alineació presentat pel Club Escacs Colon Sabadell Chessy per l’encontre

VIST, l'escrit d'al·legacions del Club Escacs Colon Sabadell Chessy davant el Comitè de Competició,

VIST, la resolució 04/2023 del Comitè de Competició

VIST, l'escrit d'apel·lació la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar

VIST, l'escrit d'al·legacions del Club Escacs Colon Sabadell Chessy davant el Comitè d'Apel·lació,

VIST, els Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs

VIST, el Reglament General de Competicions,

VIST, el Reglament de Competició i Disciplina Esportiva,

ANTECEDENTS DE FET

I.- El passat 28/02/2023, en la disputa la segona ronda de la Lliga Catalana, el Club Escacs Colon Sabadell Chessy va alinear en el novè tauler el jugador P.V, P.M.l, el qual no figurava, en aquell moment en el plantell de jugadors de Divisió d'Honor del Club Colon Sabadell Chessy.

II.- El Club Escacs Sant Andreu va reclamar aquest fet al Comitè de Competició i va sol·licitar que es declarés alineació indeguda del Club Escacs Colon Sabadell Chessy.

III.- Per mitjà de la Resolució 04/2023 el Comitè de Competició va desestimar la petició de la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar

IV.- La Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar va presentar escrit d'apel·lació davant d'aquest Comitè. Dita apel·lació va ser remesa al Comitè de Competició i al Club Escacs Colon Sabadell Chessy

V.- El Club Escacs Colon Sabadell Chessy va sol·licitar un termini per presentar les seves al·legacions.

VI. El Comitè d’Apel·lació va concedir un termini de set dies naturals al Club Escacs Colon Sabadell Chessy.

VII.- El Club Escacs Colon Sabadell Chessy va presentar les seves al·legacions contra el recurs la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar

FONAMENTS DE DRET

Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs

Article 119.- Contra les resolucions dictades en primera instància pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva en matèria competitiva o disciplinària i, en el seu cas, pels Òrgans Jurisdiccionals de les delegacions territorials, podrà interposar-se, en el termini màxim dels tres dies hàbils següents a la seva notificació, el corresponent recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació.

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 87. Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per a resoldre’l n’ha de donar trasllat immediatament als altres interessats perquè, si escau, puguin impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils.

Article 91.2 Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Reglament General de Competicions

PART I Reglamentació General

Secció 8. Incidències, partides no finalitzades i secretes i competicions sense àrbitres

10.5 Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al•legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

PART II Competicions específiques

Capítol VI. Reglament de la Lliga Catalana d'Escacs

Secció 7. Presentació d'equips i inici de l'encontre

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en aquesta competició, hauran de presentar la relació dels seus jugadors, el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana.
Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

11.10 A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces, hauran de presentar una segona relació de jugadors on s’indicarà el nom de fins a 17 jugadors, com a màxim, que conformaran el plantell del primer equip. Aquesta segona relació es podrà entregar amb menys de 17 jugadors, i es podrà completar fins als 17 jugadors abans de la tercera ronda de la LLiga Catalana. Cap jugador inclòs en aquesta llista podrà ser eliminat o canviat.

Secció 8. Jugadors titulars

12.6 Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

1.- En referència a les al·legacions del Club Escacs Colon Sabadell Chessy on aquest manifesta que d’acord amb l’article 119 dels Estatuts i amb l’article 91.2 del Reglament de Disciplina Esportiva, el Comitè d’Apel·lació es mostra d’acord amb l’exposat amb el Club Escacs Colon Sabadell Chessy. D’acord amb la normativa vigent, el termini que s’ha de concedir als recurrents és de tres dies hàbils i no de deu dies hàbils.

El Club Escacs Colon Sabadell Chessy planteja que això provoca la nul·litat de l’allargament del termini d’al·legacions. El Comitè d’Apel·lació considera que, admetent que l’error del Comitè de Competició pot causar responsabilitat patrimonial a la Federació, en cap cas pot aquest error pot produir indefensió de la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar, el qual ha actuat de bona fe en el termini estipulat en la Resolució 04/2023.

El Comitè d’Apel·lació rebutja aquesta qüestió prèvia plantejada

A més, atenent la lògica del propi Club Escacs Colon Sabadell Chessy, segons el qual els terminis donats pels Comitès no són rellevants, i de conformitat amb l’article 87 del Reglament de Disciplina segons el qual el termini per presentar al·legacions contra el recurs de la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar és de dos dies hàbils, ens trobem que l’escrit d’apel·lació Club Escacs Colon Sabadell Chessy va arribar després d’aquests dos dies hàbils i per tant no hauria de considerar-se.

2.- El Club Escacs Colon Sabadell Chessy plantejava les recusacions de Roger Rodríguez Font i de Felix Romero Moreno. Els dos membres han acceptat la seva recusació i no han participat en la votació de l’esmentada Resolució.

CONSIDERACIÓ EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

1.- Es considera acreditat que el jugador alineat en el novè tauler de l’equip C.E. Colon Sabadell Chessy no tenia marcada la X o creu, senyalant que formava part del plantell de jugadors formant part de la Divisió d’Honor.

2.- El Comitè d’Apel·lació considera que al no modificar-se el redactat de l’article 11.10 en la darrera Assemblea, aquest continua plenament vigent. Per tant, en tots els enfrontaments de la Divisió d’Honor de la temporada 2023 cal que els nou primers taulers de cada equip tinguin X o creu.

Es considera incorrecta la interpretació reglamentària que fa el Comitè de Competició. Portat el seu argument a l’extrem, els Club de Divisió d’Honor podrien presentar-se la primera ronda de la Lliga Catalana sense entregar el plantell de jugadors estipulat a l’article 11.10 i, després de la primera ronda marcar la X o creu als jugadors que haguessin jugat en els nou primers taulers, el que contradiu clarament la norma.

3.- El Comitè de Competició no té raó quan afirma que la modificació reglamentaria de l’article 11.11 no estableix la forma ni el moment en que s’ha de notificar l’ampliació del plantell de 17 jugadors. La realitat és que la modificació de l’ordre de forces dels equip està regulat per l’article 11.9, que estableix que la forma per fer aquestes modificacions s’han de fer per correu electrònic. No consta a aquest Comitè cap comunicació prèvia per part del Club Escacs Colon Sabadell Chessy a la Federació en aquest sentit.

4.- El Comitè d’Apel·lació considera que el Club Escacs Colon Sabadell Chessy ha incorregut en alineació indeguda i a tenor de l’article 12.6 del Reglament de Competició el sanciona amb la pèrdua global del matx.

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ AMB LES PRETENSIONS DEL CLUB ESCACS COLON SABADELL CHESSY

1.- El Comitè d’Apel·lació està d’acord amb el Colon Sabadell Chessy que denúncia que aquesta entitat va presentar contra el Sr. D.T.R., ara en fase de recurs davant d’aquest mateix Comitè d’Apel·lació, no té cap relació amb el cas que ens ocupa i no ha de tenir cap rellevància amb la resolució que aquí ens ocupa. Per aquest motiu, el Comitè d’Apel·lació no farà cap pronunciament al respecte en aquesta Resolució i sí que ho farà en una resolució propera.

2.- El Comitè d’Apel·lació no troba ajustats a normativa la resta d’arguments del Club Escacs Colon Sabadell Chessy.

3.- El Club Escacs Colon Sabadell Chessy sí va obtenir un avantatge esportiu. En l’esport dels escacs, es freqüent que els jugadors busquin a les bases de dades partides anteriors dels seus adversaris (o en el cas de la Lliga Catalana, possibles adversaris) i es preparin la partida. Al presentar un jugador sense creu o X al novè tauler, resultava impossible que el seu adversari es preparés la partida.

4.- El Comitè d’Apel·lació considera acreditat que no hi va haver mala fe en el Club Escacs Colon Sabadell Chessy i per tant, la sanció per l'alineació indeguda ha de ser la que marca l’article 12.6 del Reglament General de Competicions.

RESOLUCIÓ

1.- Revocar la Resolució del Comitè de Competició 04/2023

2.- Declarar que el Club d’Escacs Colon Sabadell Chessy va cometre alineació indeguda.

El resultat de l’encontre és Sant Andreu 10 – Colon Sabadell Chessy 0.

A efectes d’avaluació es tindran en compte els resultats realment obtinguts sobre el tauler.

3.- Dictaminar el retorn de la fiança a la Secció d’Escacs del Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar.

CONSIDERACIONS FINALS

1.- Sol·licitar al Comitè de Competició que s’ajusti a l’article 119 dels Estatuts i 91.2 del Reglament de Disciplina per tal d’evitar que la Federació Catalana d’Escacs incorri en responsabilitat.

2.- Es sol·licita a la Junta Directiva que consideri proposar a l’Assemblea de Clubs una modificació dels articles 119 dels Estatuts i 91.2 del Reglament de Disciplina per tal que el termini per presentar apel·lacions sigui de deu dies hàbils.

3.- Recomanar a la Junta Directiva de la FCE que modifiqui l’article 11.10 fixant un termini per realitzar les modificacions dels plantell de 17 jugadors, atès que qualsevol comunicació prèvia a l’inici de l’encontre, inclús realitzada maliciosament un minut abans de l’inici de la ronda podria interpretar-se com a una comunicació vàlidament efectuada.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 1 de març de 2023

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs