REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denuncia formulada contra el Sr. V.D.L.C.

VIST, les al·legacions de les parts implicades.

VIST, les proves i diligencies efectuades.

ANTECEDENTS DELS FETS

En data 04/11/2022, va tenir entrada en aquest Comitè, la demanda formulada contra el Sr. V.D.L.C., en la qual, com a demandants figuraven, els senyors J.M.S., R.R, M.F.M,C.S. i V.Z, i que denunciaven la comissió de faltes greus o molt greus en el desenvolupament de les seves funcions d’àrbitre principal del Campionat Absolut de Catalunya i la incompatibilitat de fer la supervisió de l’examen d’àrbitre FEDA que es desenvolupava a la mateixa hora i dia.

En data 05/11/2022 el Sr. V.Z., en escrit de data 04/11/2022, ens comunicava la seva decisió de desistir d'aquesta denúncia.

En data 11 de novembre de 2022, el Comitè de Competició, va notificar als denunciants la renúncia del Sr. V.Z. i va demanar als denunciats les seves al·legacions o comentaris.

Els denunciants es van ratificar en la seva denúncia.

El dia 15 de novembre es va rebre el primer escrit d’al·legacions del denunciat V.D.L.C.

Els denunciants van sol·licitar en data 28 de novembre de 2022 al Comitè de Competició que es reunís i dictaminés l’obertura de l’expedient disciplinari, indicant que estava a punt de complir-se un mes des dels fets.

En data 30 de novembre de 2022, en virtut de la resolució 18/2022 el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva va acordar l’obertura d’un expedient informatiu contra el Sr. V.D.L.C. i va traslladar als denunciants les al·legacions formulades per la part denunciada sol·licitant si desitjaven efectuar al·legacions. L’instructor de l’expedient ha estat Luis Felix Delgado Cámara i el secretari Antonio López Manzano.

El dia 5 de desembre de 2022 es rep un nou escrit d’al·legacions del denunciat V.D.L.C.

En data 15 de desembre de 2022, i en virtut de l’article 53.1) de la llei 39/2015 i de l’article 53.2 del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE els denunciants van sol·licitar al Comitè de Competició les diligències practicades i van proposar proves.

En data 3 de gener el Comitè de Competició informa la FEDA i el Sr. V.Z. sobre unes presumptes acusacions d’amenaces de la FEDA als denunciants d’aquest expedient.

En data 13 de gener de 2023 , el Comitè de Competició va remetre a les parts implicades les declaracions del Sr. G.C.Z., Sr. J. M. B., Sr. J. M. S., Sr. P. G. E. i Sr. R.G. P.

En data 27 de gener es reben noves al·legacions per part de V.D.L.C i el 28 de gener per part dels denunciants, que estan d’acord amb les proves practicades i demanen que s’obri un nou expedient a V.D.LC. per amenaces.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels Escacs, article 12.2 diu:

“L'àrbitre haurà:

12.2.2 D’actuar en el millor interès de la competició.
12.2.3 D’assegurar-se que es manté un bon ambient de joc.
12.2.4 D’assegurar-se que els jugadors no siguin molestats.
12.2.5 De Supervisar el desenvolupament de la competició.”

VII.- Els articles 5.3.4, 5.3.5 i 5.3.6 de l'esmentat Reglament de Disciplina estableixen, literalment.

“ 3.4. L'àrbitre vetllarà per l'estricte compliment de les Lleis dels Escacs. En especial, l’àrbitre ha d’estar atent a reconèixer els comportaments que puguin vulnerar les Lleis dels Escacs, en especial, aquelles actituds tendents a l’acceptació d’informació de terceres persones (espectadors, capitans, companys d’equip o altres) o l’obtenció d’informació de qualsevol font d’informació o comunicació (com llibres, apunts o qualsevol dispositiu electrònic a tal efecte).

3.5. L'àrbitre actuarà en el millor interès de la competició. Assegurarà que es mantingui un bon ambient de joc i que els jugadors no siguin molestats. També supervisarà el desenvolupament de la competició.

3.6. L'àrbitre presenciarà les partides, especialment quan els jugadors estiguin apurats de temps, farà complir les decisions que prengui i imposarà sancions als jugadors quan correspongui.”

VIII.- Els articles 19.1.d), 19.1 e) i 19.1.l) del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva estableix com infracció molt greu comuna:

“d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades d’àrbitres, tècnics i directius i altres autoritats esportives.

e) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.

l) Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o el decòrum esportiu quan tinguin una especial gravetat.” 

L'article 19.2.f) del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva estableix les infraccions greus comunes:

2.- Són infraccions greus:

f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o funció esportiva desenvolupada. IX.- L'article 20 del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva descriu les infraccions greus especials pròpies que només poden cometre els àrbitres.

IX.- L'article 20 del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva descriu les infraccions greus especials pròpies que només poden cometre els àrbitres.

b) No complir o fer complir les obligacions que s’estableixen en les normes de les competicions.

c) No comunicar a la FCE, de forma prèvia a l’inici de la competició, una situació de conflicte d’interessos.

El mateix article 20 estableix que:

"Qualsevol sanció establerta per la comissió d’alguna de les infraccions incloses en aquest article, pot comportar també la pèrdua dels corresponents drets econòmics dels àrbitres."

X.- L’article 37.3 del Reglament de Competició i Disciplina Esportiva considera un agreujant el preu. Els denunciants desconeixen la quantia que ha pogut percebre per la supervisió de l’examen d’àrbitre nacional, però resulta evident que ha estat a títol onerós.

CONSIDERACIONS

A) Ateses les declaracions contradictòries de les Federacions Espanyola i Catalana, a través dels seus legítims representants, no queda demostrat que l’àrbitre denunciat V.D.L.C. fes la tasca d’àrbitre supervisor de l’examen d’àrbitres nacionals.

El cap dels àrbitres de la Federació Espanyola, J.M. afirma textualment: “Que yo sepa, no consta tal incompatibilidad en ningún reglamento de la FEDA. Pero sí te puedo decir que el supervisor de la sesión de Zoom del examen fui yo, no V.D.L.C.”.

D’altra banda, el Delegat dels àrbitres catalans afirma: “Dissabte dia 29, cap a les 16:15 hores, parlo amb l’àrbitre (V.D.L.C.) sobre aquest tema. Em diu que la supervisió que ha de fer en realitat, com queda gravat l’examen, no l’ha de fer de forma gaire activa. Li comento que, personalment, no m’agrada gaire, però que faci el que cregui oportú.”

I el director del Campionat Absolut de Catalunya afirma:

Supe que V.D.L.C. estaba haciendo esta actividad paralela el mismo día. Vi que tenía el portátil activo con ella. No le advertí ni dije nada en contra porque me pareció que no era necesario. Estaba en la misma mesa arbitral, al lado de los jugadores, y esa actividad no le impedía levantarse y atender cualquier tema. No se si duró un par de horas. La verdad es que no le dí mucha importancia al considerar que nuestro torneo no se veía afectado por ella.

Tenir un, o diversos programes oberts a l’ordinador de l’àrbitre no demostra que estigués fent cap tasca específica de la qual se l’acusa. En l’esport dels escacs és habitual que els arbitres consultin els seus ordinadors.

B) Tampoc queda demostrar que l’àrbitre V.D.L.C. fes deixadesa de les seves funcions d’àrbitre principal del Campionat Absolut de Catalunya, per una suposada superposició de funcions.

Durant la competició no es va produir cap reclamació per part dels possibles afectats, els participants de la Competició. Com a prova: Un dels participants suposadament perjudicat per la presumpta doble tasca arbitral nega aquest perjudici. 

A la pregunta sobre el suposat perjudici que el president del seu club deia que havia patit, diu textualment “No es necesario que escriba nada porque no me he quejado de nada.”

També l’àrbitre principal del torneig d’Edats, R.G. en sala contigua a l’Absolut de Catalunya afirma: “Por mi parte, desconozco en qué momento se ha podido producir exactamente esa incompatibilidad, pero no he percibido, en ningún momento, que los jugadores del torneo Absoluto y Femenino estuvieran desatendidos.”

C) El denunciat no va rebre cap ordre o prohibició per part de cap membre de la Federació Catalana, sobre la suposada incompatibilitat de funcions, amb doble tasca d’àrbitre supervisor de l’examen d’àrbitres nacional i l’arbitratge del Campionat Absolut de Catalunya.

El cap dels àrbitres catalans diu textualment: “En cap moment se li prohibeix fer les dues activitats perquè en cap punt del reglament diu explícitament que no es pugui arbitrar un torneig i fer el seguiment d’un examen d’àrbitre nacional en línia”.

D) No queda provat que l’Àrbitre V.D.L.C. hagi cobrat per la suposada tasca d’àrbitre supervisor d’un examen d’àrbitre nacional. La FEDA nega haver-lo contractat per aquesta tasca. I la part denunciant no aporta proves al respecte.

E) Per últim, en la legislació actual dels escacs no figura, com a falta, la presumpta incompatibilitat de tasques denunciada i amb això coincideixen tant la Federació Espanyola com a Catalana i, per tant, no existiria cap responsabilitat per part del denunciat en les acusacions que se li formulen.

Referent a la petició de nova obertura d’expedient contra V.D.L.C. per suposades amenaces, aquest Comitè no considera pertinent perquè el demandant no pot afegir nous càrrecs en una resposta del Comitè en el qual només se li demana el seu parer sobre les accions i proves practicades.

RESOL

Desestimar la denúncia presentada contra V.D.L.C.

Retornar als demandants els 50 € de dipòsit.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 06 de febrer de 2023