COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Tribunal Català de l’Esport de data 14/03/2019, que insta al Comitè de Competició a obrir expedient informatiu, per la denúncia de J.M.C. per la modificació reglamentaria detectada relativa a l’Art. 12.7.

VIST, l’informe de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

VIST, les acusacions i peticions del demandant, JM.C.

Un cop practicades les proves consistents:

 1. Revisió de les actes de les assemblees dels darrers 10 anys.
 2. Revisió dels reglaments i les modificacions dels últims 10 anys.
 3. Recull de declaracions de la Junta Directiva, Comissió Esportiva i empleats administratius de la FCE.
 4. Revisió Informàtica.

ANTECEDENTS

El dia 8-10-2018, el JM.C. presenta una reclamació davant del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE “denunciant que la Comissió Esportiva de la FCE o algun dels seus membres, conscients que havien adoptat una decisió contrària al Reglament, han modificat el Reglament General de Competicions de la FCE publicat a la web oficial de la FCE sense tenir potestat per fer-ho, ja que aquesta és exclusiva de l’Assemblea General”.

En data 11-10-2018, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE resol la reclamació de JM.C. acordant la improcedència d’iniciar expedient donat que en l’escrit de JM.C. no hi ha cap petició concreta ni pretensió que es pugui deduir de les seves al·legacions, arxivant doncs la denúncia.

El 18-10-2018, JM.C. interposa recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la FCE al·legant que el seu escrit inicial, tal i com reconeix el mateix Comitè de Competició, no es tracta d’una reclamació, regulada a l’art. 56 del Reglament, sinó d’una denúncia, regulada a l’art. 71 del Reglament i que només exigeix “la identitat de la persona que la presenti, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles responsables”, fent incís en el fet que considera s’ha produït una usurpació d’atribucions pel fet que algú dins la Federació ha modificat el Reglament, essent aquesta una infracció molt greu establerta a l’art. 19 del propi Reglament de Competició, i que, per tant, es deixi sense efecte l’acord d’arxivar la denúncia i “s’obri un expedient en el qual es prengui declaració a totes les persones relacionades directa o indirectament amb l’assumpte, per aclarir els fets denunciats i, si s’escau, aplicar les sancions pertinents”.

El 6-11-2018, el Comitè d’Apel·lació de la FCE resol ratificant la decisió del Comitè de Competició, entenent que la denúncia està basada en sospites i no proves i que JM.C. no fa cap proposta concreta respecte la modificació del Reglament que ell mateix va aplicar.

En data 8-11-2018, JM.C. presenta recurs davant del Tribunal Català de l’Esport insistint en la petició de deixar sense efecte l’arxiu de la seva denúncia i es procedeixi a obrir un expedient pel procediment ordinari, així com que es prengui declaració a tots els membres de la Comissió Esportiva de la FCE que varen intervenir en les reunions que afectaven al CE Lleida i al CE Valls. També sol·licita una auditoria informàtica per tal d’esbrinar el dia i l’hora en què es modificà el Reglament penjat a la web de la FCE. Finalment, demana s’apliquin les sancions oportunes a qui escaigui.

Acta de l’Assemblea de 24/11/2018 en la qual un assembleista “demana l’explicació de la Junta sobre perquè l’article de superposició de calendari del reglament de la FCE ha estat modificat. El president de la Federació li contestà que va ser un error administratiu de transcripció, que va ocasionar que esborrés al web de la FCE la darrera part de l’article i que ara apareix correctament, tal i com estava en una còpia de seguretat.

Actes de les Assemblees de 4/12/2018, 26/5/2018, 25/11/2017 i 26/5/2017, en les quals no hi consta, en els respectius Ordres del Dia, la modificació del Reglament general de competicions.

En data 13-02-2019 presenta una última al·legació en la que insisteix en els arguments esgrimits i en la petició d’anul·lació de l’acord del Comitè d’Apel·lació ratificant l’acord del Comitè de Competició de la FCE d’arxivar la denúncia presentada, i l’obertura d’un expedient per aclarir els fets denunciats i aplicar les possibles sancions als seus responsables, així com la restitució del text del Reglament General.

En data 14-03-2019 el Tribunal Català de l’Esport decideix estimar el recurs de J.M. C., anul.la la resolució del Comitè de Competició de la FCE i suggereix l’obertura d’expedient informatiu.

En data 14-05-2019 el Comitè de Competició obre expedient informatiu.

FONAMENTS DE DRET

L’objecte del recurs rau en la presumpta modificació de l’enunciat de l’art. 12.7 del Reglament General de Competicions i l’aparició de l’afegitó “que no sigui organitzada per la FCE”, així com la possibilitat que aquesta alteració, d’haver-se produït sense haver superat el tràmit de ser aprovada en Assemblea de clubs, generi responsabilitats als seus autors.

CONSIDERACIONS

Un cop practicades totes les proves que requeria l’expedient informatiu, aquest Comitè ha de fer les següents consideracions:

 1. El Reglament actual, pel que fa a l’art. 12.7, del Reglament General de Competicions, no ha estat aprovat per l’Assemblea General de Clubs i per tant no pot ser considerat un reglament vigent.
 2. Segons les seves declaracions, els membres de la Junta Directiva, i de la Comissió Esportiva desconeixien la modificació del Reglament fins que no va ser denunciada pel demandant.
 3. La modificació del Reglament en el web de la Federació es va efectuar de la manera habitual per part dels serveis administratius de la Federació, un cop aprovat el darrer reglament de Disciplina Esportiva i de Competicions de la Federació a l’assemblea de maig del 2018.
 4. Els serveis administratius de la Federació no van ser conscients que es va efectuar una modificació irregular dels reglaments al web de la Federació: “Els empleats consultats per la Federació, que habitualment modifiquen en el web de la FCE els reglaments que s’aproven en assemblea, no eren conscients que s’havia modificat un reglament que no estava aprovat per assemblea. En tot cas, els empleats neguen haver modificat un reglament no aprovat per assemblea per obtenir un benefici o amb segones intencions. També neguen haver modificat un reglament per ordre d’un membre de Junta o de la Comissió Esportiva”.
 5. La Junta Directiva va declarar que: “De les diverses persones que tenen accés al web de la Federació no podem tenir cap sospita, ja que confiem en la total honestedat de tot ells, tant empleats, com empreses externes a la Federació, com membres de la Junta Directiva que podien tenir accés al web de la Federació”.
 6. f)La versió Federativa del motiu pel qual es va modificar l’art. 12.7 és la següent: “Aquesta Junta considera que l’article 12.7, que és el motiu de conflicte, només és d’aplicació per a proves per equips de la FEDA o la FIDE (però no per a les organitzades per a la pròpia Federació Catalana. Creiem que aquesta era la intenció del legislador quan es va modificar l’article 12,6, a l’assemblea del 23 de maig del 2015. Per això es va canviar l’article 12.6 on fa precisament la referència a : En el cas que se superposin dues proves del calendari de la FCE”, que abans no existia. L’article 12.6, en origen, parlava només de proves de la FEDA i la FIDE, llavors tenia sentit l’article 12.7 sense l’afegitó. L’article deia en origen, “Si un jugador representa Catalunya en una prova de la FEDA o la FIDE...” L’error administratiu segurament prové d’aquí i probablement va quedar en la còpia de seguretat l’afegitó” a l’art. 12.7, (“campionats per equips que no sigui, organitzat per la pròpia Federació”). Aquest afegitó no va ser presentat a l’assemblea de 23 de maig de 2015, però va quedar als arxius de la Federació en una còpia de seguretat. La còpia de seguretat de la proposta del 2015 inclou l’actual versió de l’article 12.7 amb l’afegitó, que no va ser proposat a l’assemblea. 12.7 No serà d’aplicació la normativa de superposició de calendaris en el cas que afecti a una Competició per Equips, que no sigui organitzada per la FCE.
 7. L’informe federatiu diu: “L’article 12.7 va ser creat quan la Lliga Catalana coincidia amb l’Olimpíada d’Escacs, organitzat per la FIDE (Federació Internacional), en el mes d’octubre. Diversos clubs van protestar perquè perdien els seus millors jugadors que havien d’anar a l’Olimpiada a representar Espanya. Aquest problema es va resoldre quan la Lliga es va deixar de fer al darrer trimestre de l’any i va passar al primer trimestre. Llavors la Lliga Catalana va deixar de coincidir a l’Olimpiada Internacional, però l’art. 12.7 es va mantenir, sense que ningú es donés compte que ja no tenia el sentit pel qual es va crear”.
 1. Referent a la concessió de byes per part de la Comissió Esportiva en el Torneig Calbet, la Junta Directiva diu: “aquesta Comissió va interpretar que l’art. 12.7 només era d’aplicació per a torneigs per equips de la FIDE o de la FEDA, pel motiu que s’explica al punt anterior. En la resta de casos, és d’aplicació l’art. 12.6, que parla de superposició de proves organitzades per la Federació Catalana d’Escacs”.
 1. Els punts f) i g) podrien explicar el motiu de l’error administratiu, però no la irregularitat en què va ser modificat l’article 12.7 i, per tant, la Junta Directiva de la Federació hauria de posar els mitjans necessaris perquè això no tornés a passar.
 1. Tot i que l’Assemblea de Clubs de la Federació Catalana va ser coneixedora de la modificació de l’art. 12.7, a través d’una interpel·lació d’un membre de l’assemblea, l’actual redactat de l’article 12.7 no és vàlid. Perquè l’actual redactat que figura encara al web de la Federació fos vàlid, caldria que l’Assemblea de Clubs aprovés l’afegitó de l’art. 12.7.
 1. D’altra banda, aquest Comitè considera que no hi ha proves per determinar que aquesta modificació es va efectuar amb mala fe o segones intencions i queda descartada la usurpació d’atribucions (reflectida al reglament de Disciplina Esportiva de la FCE, com a falta molt greu), ja que no hi ha cap prova que ho certifiqui.
 1. La Federació admet l’error formal de transcripció dels reglaments. “Creiem que l’error, no voluntari, dels serveis administratius de la Federació, en cap cas hauria de ser objecte de sanció, sinó de rectificació a la propera assemblea de clubs. La modificació de l’art. 12.7 no ha alterat la competició, ni ha beneficiat, ni perjudicat ningú des que es va detectar la seva modificació”.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

 1. Deixar sense efecte la darrera part de l’article 12.7 del Reglament General de Competicions (que no sigui organitzada per la FCE), fins que no sigui aprovat per una Assemblea de Clubs, quan aquesta resolució sigui ferma.
 2. Avisar la Junta Directiva de la FCE que és responsabilitat seva que els reglaments reflecteixin allò que aprova l’assemblea de Clubs. És obligatori que les modificacions reglamentàries aprovades per Assemblea només puguin ser modificats per la pròpia assemblea.
 3. Instar la Junta Directiva de la FCE a crear els mecanismes de control necessaris per detectar possibles modificacions reglamentàries que no corresponguin a les que aprova l’Assemblea de Clubs.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 28 de juny de 2019

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs