REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional de Mollet Memorial Ezequiel Martin, on consta la denuncia de la compra d’una partida.

 

VIST, que els jugadors denunciats no han respost als requeriments d’aquest Comitè de Competició en els terminis establerts.

 

FONAMENTS DE DRET

 

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus.

1.- Són infraccions molt greus:

  1. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una partida o competició.

Article 25. Tipologia de les sancions

Corresponen a les infraccions molt greus:

  1. La suspensió o inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys.

 

ANTECEDENTS

 

L’informe arbitral diu textualment:

Que el diumenge 6 de juny de 2019 es va disputar el Memorial Ezequiel Martin.

Que en la ronda 9 es va jugar la partida entre  A. P. R. i M. A. C. amb resultat de victòria de M. A.C,.

El jugador A.P.R. es un MF, que no té llicència per la Federació Catalana.

Que l'àrbitre adjunt JM Jordan durant la partida va observar clar avantatge del jugador de blanques (A. P.).

Que a causa d'aquesta victòria el jugador M. A. va guanyar el premi de millor jugador del tram F, obtenint 40 € i trofeu per això.

Que segons conversa de wapsap del jugador M. A. amb un altre jugador, a posteriori del torneig, presumeix d'haver comprat el punt de la partida per 5 €.

Que fins al dilluns 10 de juny no tinc coneixement d'aquest fet.

Que s'adjunta conversa de wapsap del Sr. M.A. en la qual reconeix haver comprat el punt per 5€.

Amb posterioritat, l’àrbitre del Torneig va parlar amb M.A. i li va reconèixer que havia abandonat, però que posteriorment va acordar amb el seu adversari canviar el resultat de la partida per assolir un premi del Torneig.

CONSIDERACIONS

 

Aquest Comitè considera que els fets denunciats són molt greus i que han estat demostrats mitjançant proves.

 

RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

 

    1. Inhabilitar el jugador M.A. durant un període de dos anys sense poder participar en proves oficials o homologades per aquesta federació i la privació de llicència federativa, fins al 26 de juny de 2021.
    2. Inhabilitar el jugador A.P.R. per poder participar en proves homologades o oficials d’aquesta Federació, fins al 26 de juny de 2021.
    3. El jugador M.A. ha d’efectuar la devolució del premi 40€ i el trofeu que haurà de dipositar en aquesta Federació, en un termini inferior a 30 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

Comitè de Competició de la FCE

 

Barcelona, 26 de juny de 2019