El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Escola Salou.

VIST, l’informe arbitral i del Director del Torneig.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat.

PRECEDENTS

L’Escola Salou denúncia que arran dels fets succeïts el passat 11 de maig de 2019, en l’Obert de Tarragona, memorial Calbet 2019, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs – delegació de Tarragona, disputada a la localitat de Duesaigües (Baix Camp), el jugador J.C. va tenir un comportament inadequat durant la seva partida contra un jugador menor d’edat.

El jugador denunciat admet que es va aixecar diverses vegades per anar al bar i consumir begudes alcohòliques i demana disculpes si això va molestar el seu adversari.

CONSIDERACIONS

L’informe arbitral indica que no es va apreciar en cap moment que el jugador denunciat estigués sota els efectes de l’alcohol.

D’altra banda, la denúncia no va ser efectuada segons indiquen les bases circular 15/2019:

Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels participants.

Tota reclamació sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit, dirigida al Comitè de Competició de la FCE i lliurada al Director del Torneig (o la persona que la substitueixi) en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

Tot i que aquest Comitè considera que el comportament del jugador J.C. no va ser correcte, d’acord amb l’informe arbitral, no es pot considerar com una falta greu o molt greu.

FONAMENTS JURÍDICS

Art. 11 de les “Lleis dels Escacs” de la FIDE, en la qual s’indica en el primer punt:

11.1. Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs.

Són infraccions lleus:

  1. La lleu incorrecció amb el públic o altres competidors.

PART DISPOSITIVA

Per la present resolució s’acorda:

Advertir a la persona denunciada J.C. que els jugadors d’escacs han d’actuar de la manera més correcta i ètica possible, tal com indica l’article 11.1 de les Lleis dels Escacs de la FIDE.

En cas que aquest comportament inadequat es repeteixi en futures ocasions, el jugador J. C. podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 3 de juny de 2019