El  Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST,  la reclamació de l’àrbitre C.G. en el sentit que no s’havien complert els terminis legals per presentar propostes de modificacions de reglaments a l’Assemblea d’Àrbitres del dia 27 d’abril de 2019.

VIST, la circular ARB 2/2019, de la convocatòria d’Assemblea d’Àrbitres.

VIST, el reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres i els Estatuts de la FCE.

CONSIDERACIONS

Malgrat que el reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres no especifica els terminis per a la presentació de propostes, aquest Comitè considera que caldria atenir-se al que diuen els Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, que és la norma de rang superior que indica els procediments de les assemblees convocades pel President i Junta Directiva de la FCE.

FONAMENTS DE DRET

Els Estatuts de la FCE diuen:

Article 25.- Les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries, han de ser convocades per acord de la Junta Directiva i, en el seu nom, pel president o presidenta amb una anticipació mínima de 30 dies naturals a la data de la seva celebració, mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres que la integrin, on s'indicarà l'ordre del dia, així com el lloc, data i hora de la reunió, tant en primera com en segona convocatòria. La convocatòria s'haurà d'anunciar també en una publicació diària d'àmbit català i a la pàgina web de la federació.
Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà necessàriament mitja hora de diferència. 
A fi que les entitats afiliades puguin presentar propostes a l'assemblea tal com preveu l'apartat i) de l'article 23, la Federació Catalana d’Escacs informarà, mitjançant circular a totes les entitats afiliades i amb un mínim de 60 dies naturals d'anticipació, la data de l'assemblea. Les propostes de les entitats afiliades hauran de ser a la federació com a molt tard 40 dies naturals abans de la data de celebració de l’assemblea, perquè puguin ser publicades amb la resta de la documentació de l’assemblea. 

Article 26.- La informació sobre les matèries objecte de l'assemblea ha de posar-se a disposició de totes les persones que en són membres en el domicili federatiu, i en el de les delegacions territorials, amb 30 dies naturals d'antelació a la realització de l'assemblea, les quals en podran demanar còpia, i se'ls l'haurà de lliurar abans de la celebració de la reunió.

PART DISPOSITIVA

Per la present resolució s’acorda:

Estimar la reclamació de l’àrbitre C.G. i instar la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs que compleixi la normativa referent a terminis de les assemblees establerta als Estatuts de la FCE als seus articles 25 i 26. En el cas que sigui celebrada l’assemblea en la data prevista, les propostes de modificació de reglaments no podran ser votades, encara que sí debatudes.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 24 d’abril de 2019