REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences de les rondes 7,8 i 9 de la Lliga Catalana de la temporada 2019: Amistat de Premià C, Terrassa E, Penya Mollet C.

Incompareixences:

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Imposar la multa establerta a l’article 11.7 deldoble de la inscripcióde la Lliga Catalana als equips dels clubs: Amistat de Premià, Terrassa i Penya Mollet.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 28 de març de 2019