El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Tortosa i del Club Gandesana.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

“La Federació Catalana d’Escacs fa una interpretació del reglament i el Comitè de Competició en fa un altra. Estem parlant de diferent interpretacions en el què el perjudicat és el Club d’Escacs Tortosa, just el que ha complert amb el Reglament seguint les instruccions rebudes de la Federació Catalana. Reunits avui en data 20 de març de 2019, en junta extraordinària s’explica als socis els fets, i s’acorda per unanimitat presentar aquest escrit d’apel·lació per protegir els nostres drets”.

FONAMENTS DE DRET

Article 14.- Els Òrgans Jurisdiccionals de la Federació són: el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, i el Comitè d’Apel·lació els quals gaudiran de total i absoluta independència respecte de qualsevol altre òrgan federatiu; així com la Junta Electoral durant els processos electorals federatius.

Article 106.- Sense perjudici de les facultats que corresponen als i a les àrbitres per jutjar les infraccions tant a les regles de joc com a la conducta esportiva comeses durant la competició, la potestat jurisdiccional de la Federació Catalana d’Escacs, tant en l'àmbit competitiu com en l'àmbit disciplinari, correspon en primera instància al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva d'aquesta federació.

CONSIDERACIONS

La circular 13/2019 determina l’inici dels Play-Offs i Fases Finals de la Delegació Territorial de Tarragona. Els partits de la lliga disputats a la Delegació de Tarragona anteriors a la data de l’inici dels play-offs, com és el cas que ens ocupa, són fase regular.

El Comitè de Competició té atribucions per rectificar les cartes i circulars emanades de la Federació, quan no s’ajustin a la normativa vigent o entrin en contradicció amb d’altres circulars o notificacions de la pròpia Federació.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 14/2019 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 26 de març de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs