REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05 d’octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, la reclamació del jugador de codi 4148, on demana el punt de la partida disputada al Campionat de Catalunya de partides ràpides, perquè el seu adversari, amb codi 23570, no va reclamar una jugada il·legal que ell havia comès.

 

VIST,  l’informe arbitral, on indica que l’àrbitre va donar la partida per perduda al jugador reclamant, perquè va reconèixer que havia fet una jugada il·legal.

 

VIST, l’informe del Comitè Català d’Àrbitres davant la petició del Comitè de Competició de la FCE.

 

VIST,  les al·legacions efectuades pel jugador reclamant.

 

ANTECEDENTS

Durant el Campionat de partides ràpides per Equips disputat durant la Festa Catalana dels Escacs a Mollet, el jugador de codi 4148 va realitzar una jugada il·legal. El seu adversari no es va adonar i va completar una jugada sense efectuar cap reclamació. El jugador que havia comès la jugada il·legal va reclamar el punt de la partida perquè el seu adversari no havia efectuat la reclamació. L’àrbitre del Torneig va donar la partida perduda al jugador reclamant al·legant que havia reconegut que havia fet una jugada il·legal i que tanmateix el seu adversari no havia comés cap jugada il·legal.

 

FONAMENTS DE DRET

 

ATÈS, el que diuen Les Lleis dels Escacs de la FIDE:

 

EXTRACTE DE LES LLEIS DELS ESCACS. APÈNDIX ESCACS RÀPIDS

A.3. S’aplicaran les Regles de Competició si:

[...]

A.4. Altrament, s’aplicarà el següent:

b. Es considera que s’ha completat una jugada il·legal quan s’ha posat en marxa el rellotge de l’adversari. Si l’àrbitre ho observa declararà la partida perduda al jugador, sempre i quan l’adversari no hagi fet el següent moviment. […] Si l’adversari no reclama i l’àrbitre no intervé, la jugada il·legal es mantindrà al tauler i la partida continuarà. Quan l’adversari fa la següent jugada, la jugada il·legal no pot ser corregida excepte si això és acordat pels jugadors sense la intervenció de l’àrbitre.

 

CONSIDERACIONS

 

La jugada il·legal del jugador reclamant no pot ser corregida, ni sancionada, ni reclamada, una vegada el contrari ha completat la seva jugada.

La jugada de l’adversari, que no es va adonar de la posició il.legal, no és jugada il·legal, ja que el seu rei no està en escacs. El fet de no denunciar una jugada il·legal tampoc és, ni molt menys, motiu per perdre la partida.

La forma correcta de procedir hagués estat: en primer terme, intentar que ambdós jugadors es posessin d’acord sobre la posició a partir de la qual havia de continuar la partida (segons indica l’article A.4.b) i, en el probable cas que això no hagués passat, deixar continuar la partida amb la posició al taulell en el moment de la reclamació. Només en el cas que ambdós reis estiguin en escacs, intervindrà l’àrbitre d’acord amb l’article A.4.d de les Lleis dels Escacs i donarà la partida per taules.

 

RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

 

Anul·lar la partida fruit de la reclamació del jugador número de codi 4148 perquè no compti per elo a cap dels dos jugadors. La partida havia d’haver continuat i la decisió arbitral no va ser la correcta, perjudicant un dels jugadors.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la

 

Federació Catalana d’Escacs. 

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 05 d’octubre de 2016