REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'escrit del jugador de codi 4673, on demana que li sigui concedida una norma de Mestre Català perquè li falten només uns punts per arribar a la mitjana requerida i perquè si hagués jugat la Final de Segona Divisió amb el seu equip, que tenia dret a disputar-la, tot i perdent, hagués fet la norma.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

Secció 1. Obtenció de normes de Mestre Català

..."Els qui superin percentatges en proves organitzades i homologats per aquesta Federació, vàlides per l'ELO català, amb un mínim de 8 partides realment jugades, sense tenir en compte les partides guanyades per incompareixença. Aquests percentatges seran del 50% o superior per a una mitjana d'Elo d'adversaris de 2.375 punts. Cada punt que rebaixi aquest valor farà augmentar en un 0,1% el percentatge demanat per a l'obtenció de norma. La mitjana d'ELO haurà de ser superior a 2.175 per jugadors de Barcelona i 2150 per les proves oficials de les Delegacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona.

CONSIDERACIONS

- Les al·legacions del jugador estan basades en hipòtesis i no en fets reals.

- La Federació és aliena a la renúncia del seu equip a disputar la final de Segona Divisió.

- No es pot saber quin jugador li hagués tocat, si hagués jugat la Final de Segona Divisió i si aquest jugador hagués complert els requisits per fer norma de MC.

- Pel que fa a la diferent normativa a Barcelona i a la resta de Delegacions per aconseguir normes, aquesta normativa no és d'aplicació a la Lliga Catalana a la Segona Divisió, sinó només a proves oficials organitzades per la pròpia Delegació d'àmbit Territorial.

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la petició de norma de Mestre Català del jugador amb codi 4673.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 28 d'abril de 2016