El Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla,

VIST, el recurs d'apel.lació del Club Escacs Reus, que considera que no ha de ser multat per la seva incompareixença en el partit de la Lliga Catalana contra el club Jake.

VIST, el recurs d'apel.lació del club Moli Nou, que considera que el Club Escacs Reus ha de ser sancionat amb punts a la classificació o la retirada del Campionat per la seva incompareixença.

VIST, la resolució del Comitè de Competició FCE 7/2016.

VIST, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana,

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda. Els equips que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup. A més de les sancions previstes a aquest article, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

CONSIDERACIONS

 

El Club Escacs Reus no va presentar suficients jugadors per poder disputar el seu matx de la Lliga Catalana contra el Club Escacs Jake. Només van comparèixer quatre jugadors, quan el mínim establert és de cinc. Per sancionar amb punts a la classificació o el descens de categoria cal establir, tal com indica la normativa, si la incompareixença va ser o no justificada.

 

 

Per tractar-se d'una competició d'equips, el subjecte sancionat és el CLUB. Per tots els fets relacionats amb aquest assumpte, es desprèn que el CLUB ESCACS REUS va posar els mitjans necessaris per presentar-se a disputar el partit contra el Club Escacs Jake. El Club Escacs Reus no podia preveure que una part dels seus jugadors no podrien arribar a disputar el partit per causa de força major, que en aquest cas va consistir en què un vehicle on viatjaven una part dels jugadors de l'equip va ser immobilitzat per l'autoritat policial. Per motius aliens al Club Escacs Reus no van poder arribar en el temps reglamentari per disputar les seves partides respectives.

 

No és una funció d'aquest Comitè jutjar temes extraesportius i, per tant, no pot entrar a valorar els motius pels quals el cotxe que anava amb jugadors del Club Escacs Reus per disputar el partit de Lliga contra el Club Jake va ser immobilitzat.

 

Per tot això, aquest Comitè d'Apel.lació està d'acord amb el Comitè de Competició i ha de desestimar les al·legacions i arguments que en els seu recurs d'Apel.lació exposa el Club Molí Nou que, d'altra banda, és part interessada, ja que es podria veure beneficiat d'una resolució favorable als seus interessos esportius.

 

Pel que fa a la sanció econòmica, a la que el Club Escacs Reus ha recorregut, el Reglament de la FCE no especifica que, en cas de ser justificada, la incompareixença de l'equip queda exempt de una sanció econòmica. Existeix una gradació i com que el Comitè de Competició va considerar la incompareixença justificada va aplicar la multa mínima que li permet la legislació vigent.

 

RESOLUCIÓ

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs 7/2016.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Tribunal Català de l’Esport.

Comitè de Competició de la FCE

 

Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs

 

Barcelona, 17 de març de 2016