REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual Sant Adrià, 20 de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La resolució 02/2016 del Comitè de Competició de la FCE, referent al tema de les sancions per retirades o incompareixences.

VIST, les apel.lacions dels clubs: Terrassa, Argentona, Lleida, i Alt Empordà.

VIST,             que en tots els casos havia un equip inscrit a la Lliga Catalana amb el consentiment del club i que posteriorment a la celebració del sorteig es va retirar.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

ATES, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva:

Article 11

Són infraccions molt greus:

11.9 L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Per la present resolució s’acorda:

Ratificar les sancions imposades en la resolució 02/2016, ja que el Comitè de Competició de la FCE ja ha tingut en compte els atenuants al·legats pels equips recurrents i per això s'ha sancionat de la manera més lleu possible segons la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 02 de març de 2016

.