REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 30 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

En compliment del que va sol·licitar la Junta Directiva de la FCE per investigar, sobre comportaments antiesportius que menyscabin la imatge de la pràctica d'Escacs al nostre territori, aquest Comitè, detalla seguidament el resultat d'aquesta investigació, així com les mesures que se suggereixen per evitar, dins del possible, la repetició d'aquests comportaments indesitjats.

Per a l'establiment de les conclusions al fet que ha arribat aquest Comitè han estat tingudes en compte:

a)            Les diferents denúncies realitzades per jugadors.

b)           Les ratificacions i al·legacions sol·licitades a aquests jugadors.

c)            Les declaracions en la seu corporativa i per escrit d'organitzadors de Tornejos.

d)           Les diverses opinions expressades en diferents webs, de temàtica escaquística.

CONCLUSIONS

-            En alguns supòsits jugadors que amb opció a premi podrien haver establert aliances per a la predeterminació de resultats que redundessin en una millor classificació.

-            S'han produït comportaments personals poc adequats dins i fora de la seu de joc.

Aquestes actuacions no sempre poden ser sancionades pel Comitè de Competició, (encara que arribin al seu coneixement dintre del termini i en la forma escaient), a causa del procediment jurídic que ens obliga a preservar la presumpció d'innocència. Les resolucions del Tribunal Català de l’Esport, última instància administrativa en la via de recursos, així ens ho indiquen.

VIST, les declaracions efectuades a la comissió investigadora d’aquest Comitè per totes les persones requerides.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present s’acorda:

Primer: La presumpció d’innocència és un dels drets fonamentals del nostre ordenament jurídic.

Segon: Aquest Comitè només disposa d’indicis i acusacions entre jugadors no provades fefaentment.

Tercer: No és possible sancionar sense tenir proves contrastades.

Quart: Aquest Comitè recomana mesures preventives contra possibles irregularitats que puguin conduir a comportaments antiesportius o predeterminació de resultats.

RECOMANACIONS

Atesa la dificultat de demostrar comportaments antiesportius, mitjançant proves fefaents, aquest Comitè recomana una acció conjunta en la que col·laborin tots els estaments i persones implicades. Els organitzadors d’Oberts Internacionals, el propis jugadors, els àrbitres, el defensor dels jugadors, la Junta Directiva de la Federació i aquest Comitè han de col·laborar conjuntament per eradicar comportaments inadequats o qualsevol irregularitat no reglamentaria per part del participants en proves oficials i homologades d’escacs a Catalunya.

Les mesures proposades serien les següents:

  1. La Federació ha de reconèixer i reglamentar el dret d’admissió de jugadors, perquè els organitzadors l’utilitzin de manera raonada i justificada.
  2. Els organitzadors de torneigs s’han de reunir i treballar conjuntament per introduir mesures que impedeixin els comportaments antiesportius dels jugadors.
  3. Els organitzadors amb la coordinació de la Federació han d’intercanviar informació sobre els comportaments inadequats dels jugadors.
  4. La Federació i els organitzadors haurien de limitar les invitacions a jugadors amb antecedents provats de comportaments irregulars o antiesportius.
  5. Que els comportaments antiesportius no es limitin a la predeterminació de resultats sinó que contemplin: Incompareixences, vestimenta o higiene inadequats, agressivitat en perdre una partida, molestar a l’adversari, etc. Els àrbitres, la defensora dels jugadors, els organitzadors de torneigs i la Federació han de col·laborar amb el Comitè de Competició de la FCE elaborant informes amb qualsevol comportament inadequat dels participants que tinguin coneixement.
  6. La Federació hauria d’elaborar un codi étic de comportament dels jugadors durant els torneigs d’escacs oficials i homologats. Aquest codi hauria d’entregar-se a organitzadors, àrbitres i participants en torneigs d’escacs a Catalunya.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 30 de juliol de 2013