REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

Segona TGN (I)  5   VALLS 'C' - SARRAL  6-0 segona No presentat el Sarral = Eliminat.

Tercera TGN (I) 5   PLA STA.MARIA 'B' - L'ESPLUGA 'B'  4-0  Segona No presentat l’Espluga B = Eliminat.

Tercera TGN (II)  5  ESCACS REUS 'B' - GANDESANA  4-0 No presentat Gandesana.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Sarral, l’Espluga B i Gandesana.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013