REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 17 d’abril de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a la ronda 9 del Campionat de Catalunya per equips:

 

Incompareixences: Arenyenc, Masnou-Casino B, Canet B, Cardona B, Gavà C, (dues), Espiga B, Cirera E, Arenys de Munt B, Pineda B, Cardedeu B, Granollers-Canovelles D, . Castellar D, Sant Llorenç B, Sant Feliu F, Bellvitge C, Sant Josep D; Montgrí, Figueres F, Olot E, Andorra B, Mollerussa, Benavent B (dues), Sort (dues), Amposta, Gandesa (dues), Tarragona E (dues); Ràpita C.

 

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:

 

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per a tots els equips que hagin fet una sola incompareixença: Arenyenc, Masnou-Casino B, Canet B, Cardona B, Espiga B, Cirera E, Arenys de Munt B, Pineda B, Cardedeu B, Granollers-Canovelles D, Castellar D, Sant Llorenç B, Sant Feliu F, Bellvitge C, Sant Josep D; Montgrí, Figueres F, Olot E, Andorra B, Mollerusa,  Amposta, Ràpita C .i tres vegades la inscripció als equips que han fet dues incompareixences i que a més queden eliminats de la competició: Gavà C, (dues). Benavent B (dues), Tarragona E (dues); Gandesa (dues), Sort (dues) 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

Barcelona, 17 d’abril de 2008