REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 20 hores del dia 14 de novembre de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 VIST,  La reclamació efectuada per Imma Montoliu sobre la decisió arbitral relativa al Campionat Absolut de la Territorial de Lleida, Grup II, arbitrat per Sr. Ramon Verdés Nadal on el jugador Josep Foix va ser retirat del torneig per faltar a dues rondes.

 

Vist el Reglament General de Competicions de la FCE que diu:

 9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l’eliminació de l’equip o del jugador de la competició.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

RESOLUCIÓ:

Que l’actuació de l’àrbitre, es va ajustar a la reglamentació vigent i per tant s’ha de desestimar la reclamació efectuada a aquest Comitè.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 16 de novembre de 2009