REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12  hores del dia 16 de març de 2011 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de Vicenç Font Purroy en contra de Manuel Gómez Figueroa, per un escrit publicat en la web Ajedreznd, que considera injuriós contra la seva persona.

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva

Article 2

L’àmbit disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de la modalitat esportiva dels escacs, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general i específiques de la Federació Catalana d’Escacs.

Les infraccions es classifiquen de la manera següent:

a) Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que durant el transcurs d’una partida, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu vulneren les normes reglamentàries reguladores de la pràctica de l’esport d’escacs.

b) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el transcurs d’una partida, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu.

Per la present resolució s’acorda:

 

No admetre a tràmit la denúncia de Vicenç Font Purroy, pels següents motius:

 

  1. Aquest comitè no és competent per dilucidar conflictes entre particulars, que no estiguin directament relacionats amb fets esportius, com és el cas que ens ocupa.

  2. Tampoc té competències aquest Comitè per intervenir en una web privada, tal com demana el reclamant.

  3. Les denúncies per injuries o les demandes contra webs privades no estan tipificades en els Reglaments d’aquesta Federació i han de ser dirigits als tribunals ordinaris de justícia.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 16 de març de 2011