ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs i amb la col·laboració del club d'Escacs Bellpuig, Pavelló Poliesportiu Municipal , Plaça 1er octubre ( Carretera Vilanova).

La directora del torneig serà la Xènia Arnó, Delegada Territorial a Lleida.

L’àrbitre principal serà el Xavier Valios (AN).

DIA I HORARI

Diumenge, 16 de gener de 2022 en sessió de matí.

La primera ronda s’iniciarà puntualment a les 9:00 hores.

Es prega l’arribada dels equips amb suficient anticipació i la col·laboració dels delegats durant el torneig per poder complir amb l’horari previst.

Un cop finalitzat el campionat es farà el repartiment de trofeus. L’hora prevista per a la finalització de l’entrega de premis és a les 14:00 hores.

RITME DE JOC

10 minuts per jugador + 5 segons d'increment per jugada.

SISTEMA DE JOC

Es jugarà en un sol grup, pel Sistema Suís per equips de quatre jugadors, a vuit rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler).

El rànquing inicial es farà en base a l’ELO mitjà dels integrants dels equips segons la llista presentada dins el termini establert més endavant.

El descans forçat es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig.

Els equips només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes.

En la ronda en què un equip no és aparellat se li adjudicarà zero punts.

Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que no volen ser aparellats.

AVALUACIÓ D’ELO

El campionat es vàlid per a ELO Català i FIDE d’Escacs Ràpids.

INSCRIPCIÓ

La inscripció finalitza el dijous 13 de gener, a les 22:00.

Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip, els quals es carregaran automàticament al compte de cada club. Els clubs que presentin equips amb alineacions formades únicament per esportistes SUB-16, SUB-14, SUB-12, SUB-10 o SUB-8 tindran una bonificació del 50% en els drets d’inscripció d’aquest campionat.

Els equips s'hauran d'inscriure a la mateixa categoria que tenen a la Lliga Catalana de la temporada 2022. En cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta renúncia es produís. FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

PARTICIPANTS, PRESENTACIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS

Poden participar tots els esportistes amb identificació FIDE dels clubs integrats a la Delegació Territorial de Lleida.

Els equips estan obligats a presentar una llista amb tots els esportistes participants (titulars i suplents) al torneig, per correu electrònic a xvalios@escacs.cat en un imprès elaborat a tal efecte (MODEL).

La data límit per presentar l’alineació dels equips finalitza el dijous 13 de gener, a les 22:00. Aquesta llista es podrà modificar per causa justificada fins a 15 minuts abans de començar la primera ronda. Els equips que no entreguin l’alineació a temps podran ser exclosos de la competició.

Els delegats dels equips hauran de presentar-se a la taula arbitral abans de la primera ronda per confirmar la llista definitiva de jugadors que prendran part en la competició o bé comunicar els canvis que hagin fet respecte de la llista enviada per correu electrònic.

Tot i que l’avaluació es fa per ELO ràpid, l’ordre de forces és el de la Lliga Catalana.

Un esportista titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior.

Un mateix esportista no pot jugar en dos equips diferents.

És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor serà sancionat amb la pèrdua (4-0) de tots els encontres on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o el comitè de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat. Respecte a l’Avaluació de l’ELO, les partides sancionades s’avaluaran segons s’hagin jugat realment.

ACTES DELS PARTITS

L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els esportistes que disputen cada partida. És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo i per no endarrerir innecessàriament el temps entre rondes.

A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom i cognom de l'esportista, el número de llista de l’ordre de forces.

Els equips podran alinear els seus esportistes sense tenir en compte l’ordre de forces, però sí la seva titularitat. Abans de començar la ronda, els delegats dels equips fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes de cada equip.

DESEMPATS

S’aplicaran els següents desempats per aquest ordre:

 • Suma de punts per partit
 • Resultat particular
 • Buchholz - 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L'ajust FIDE s'aplicarà en cas que un equip sencer no es presenti, que un equip es vegi obligat a descansar, o per les rondes que un equip estigui retirat. En aquest cas, a l'equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l'oponent virtual. Per a la resta d'equips, aquests encontres comptaran amb els punts reals.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

  1. Els punts de l'equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.
  2. Un punt i mig per partit no jugat.
  3. Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

TROFEUS

Trofeu al campió i subcampió de les següents categories:

 • Categoria Absoluta (Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió)
 • Categoria Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

Els premis no són acumulables.

PLACES CLASSIFICATÒRIES – FASE FINAL

Es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana els 2 primers de cada categoria de la fase territorial de Lleida, tret de Divisió d’Honor i Primera Divisió que s’agrupen.

S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup de la Fase Final.

INCOMPAREIXENCES

El temps de tolerància per la presentació d’un jugador davant del tauler serà a caiguda de bandera.

Si un equip no es presenta a una ronda sense causa justificada, serà eliminat de la competició.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart tauler, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival tret que la incompareixença sigui per motius justificats.

PROTOCOL PREVENCIÓ COVID-19

El protocol sanitari a seguir serà el que determini el departament de Salut en el moment de la competició.

En tot moment, s’hauran de seguir les mesures higièniques indicades per la Federació Catalana d’Escacs i pel propi local de joc.

El jugador que incompleixi reiteradament les mesures higièniques preventives serà expulsat del torneig.

DISPOSICIONS FINALS

En cas d’eliminació del torneig d’un equip, aquest no optarà ni a premi ni a classificació.

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien els reglaments de la Copa Catalana, de la FCE i de la FIDE.

Està prohibit l’ús del telèfon mòbil o altres aparells electrònics dins la sala de joc excepte que es disposi d’autorització de l’equip arbitral. En cas que un aparell produeixi algun soroll, l’àrbitre podrà sancionar la infracció des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies.

La participació en el torneig implica la total acceptació per part dels esportistes i Clubs d’aquestes bases.

Els participants tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE.

PUBLICITAT:                  

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

Lleida, 30 de desembre de 2021