ORGANTITZACIÓ

Organitzat per la Delegació Territorial de Lleida de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d’Escacs Bellcaire.

 

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Lleida, dividits en els grups següents:

 • Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió.
 • Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

 

DATA

Diumenge, 12 de gener de 2020

  

HORA D'INICI

Les partides s’iniciaran a les 9:00 hores. Hora prevista per l'entrega de premis, a les 14:00 hores.

 

LOCAL

Pavelló poliesportiu. Carrer de la Sardana, 29 - 25337, Bellcaire d'Urgell.

 

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel Sistema Suís basat a vuit (8) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

Els aparellaments es publicaran pocs minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la ronda en qüestió.

 

RITME DE JOC

El ritme de joc és de 12 minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada.

  

AVALUACIÓ

El campionat es vàlid per a Elo Català d’Escacs Ràpids i Elo FIDE de Ràpides

 

DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per partit (1 punt guanyat, mig empatat i zero perdut)
 • Resultat particular
 • Buchholz - 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

 

TROFEUS

Trofeu al campió i subcampió de cada categoria. Els premis no són acumulables.

 • Categoria Absoluta
 • Categoria Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

El lliurament dels trofeus es farà en acabar el campionat. 

 

Els 2 primers de cada grup de la fase territorial de Lleida especificats més avall es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana.

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió.
 • Preferent
 • Primera Categoria
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

 

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dijous dia 8 de gener. Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip, els quals es carregaran automàticament al compte de cada club.  Els clubs que presentin equips amb alineacions formades únicament per esportistes SUB-16, SUB-14, SUB-12,SUB-10 o SUB-8 tindran una bonificació del 50%.   

 

FORMULARI 

 

COMPOSICIO DELS EQUIPS

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components teòrics titulars de l'equip.

Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, el titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700.

La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas d’equips de 10 jugadors  es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors.

L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània.

És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

Durant la competició, un jugador no podrà canviar d’Equip, haurà de jugar totes les partides en el mateix equip.

Un jugador d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior. La infracció d’aquesta norma seria castigada per alineació indeguda amb la pèrdua del matx 4-0 a efectes de classificació tot i que les partides comptarien per a elo.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (4-0) tret que la incompareixença sigui per motius i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

 

REGLAMENTACIO ESPECIFICA

Els equips estaran obligats a relacionar els jugadors participants en l’imprès elaborat a tal efecte. El termini màxim per lliurar aquest imprès serà abans d’iniciar la 1a ronda.

El temps d’espera per presentar-se serà la caiguda de bandera

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada restaran eliminats de la competició.

Els equips només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes. En la ronda en què un equip no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un equip per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

En cas d’eliminació del torneig no s’optarà ni a premi ni a classificació.

Està prohibit l’ús del mòbil en la sala de joc excepte que es disposi d’autorització de l’equip arbitral. En cas que el mòbil produeixi algun soroll, l’àrbitre podrà sancionar la infracció des de l’amonestació fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies.

 

DISPOSICIONS FINALS

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pel reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.

Els participants cedeixen el dret d’imatge a l’organització per la difusió de l’esdeveniment dels resultats de la prova i la promoció dels escacs.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases

Els participants tindran a la seva disposició els fulls de reclamació de la FCE.

 

Mollerussa, 17 de desembre de 2019