O R D R E    D E L   D I A ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Es convoca sessió d’Assemblea Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, el dia 06 de març de 2021, a les 09:00 hores. Cal informar de l’assistència mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat. La Federació enviarà, el dia abans de l'Assemblea i per correu electrònic als assistents, l’enllaç per poder accedir-hi. Es recorda que només pot assistir una persona per club.

Hi haurà el següent ordre del dia:   

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2020. 
  2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2020.
  3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs.
  4. Torn obert de paraula.

Un cop finalitzada l’assemblea ordinària, començarà l’assemblea extraordinària.

 

O R D R E    D E L   D I A ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

  1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.
  2. Aprovació, si s’escau, del reglament electoral i cens electoral.
  3. Elecció de la Junta electoral
  4. Torn obert de paraula.

 

Jose Claudio Viñas Racionero
President Federació Catalana d’Escacs