CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS


Es convoca sessió d’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació Catalana d’Escacs, al local social de la Federació, C/ Sant Adrià, 20  de Barcelona dia 25 de març de 2017, a les 9:00 hores en primera convocatòria i a les 9:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A ASSEMBLEA ORDINÀRIA

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2016. 

2.     Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2016.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs.

4.     Torn obert de paraula.

Un cop finalitzada l’assemblea ordinària, començarà l’assemblea extraordinària.

 

 

O R D R E    D E L   D I A ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.

2. Aprovació, si s’escau, del Reglament i cens electoral.

3. Elecció de la Junta electoral

4. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs