REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 27/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  Les reclamacions efectuades per alguns participants al Campionat Sub-16 de la Delegació de Tarragona, on expliquen que es van presentar a disputar la ronda i aquesta va ser suspesa.

VIST, l’informe de la Delegada de Tarragona, Marta Amigó, on explica que la Federació va prendre la decisió d’ajornar la ronda del Campionat Sub-16, atesa la previsió meteorològica amb una onada de fred.

ATÈS, el que diu el Reglament General del Joc:

8. INCIDÈNCIES, PARTIDES NO FINALITZADES I SECRETES

8.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar les reclamacions dels particiipants que es van presentar a disputar la ronda, ja que s’ha actuat d’acord amb la reglamentació vigent. La Delegada de Tarragona, en representació de la Federació Catalana d’Escacs, va fer tot el que estava a les seves mans, (e-mail, sms, anunci en web), per avisar els clubs de l’ajornament de la ronda de la categoria Sub-16, atesa la situació meteorològica.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 27 de febrer de 2013