REUNIT, el Comitè de Competició y Disciplina Esportiva de la Federación Catalana d’Escacs, en el seu domicilio habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de gener de 2008 per  conèixer els temes de la seva competència, i


VIST, les actes de la Copa Catalana Fase Territorial de Barcelona que es va disputar el dia 13 de gener de 2008 a les Cotxeres de Sants de Barcelona, on , en cinc de les 9 rondes disputades, el Club de l’Escola d’Escacs de Barcelona va alinear a tres jugadors estrangers d’entre els 4 components de l’equip.

VIST, la carta d’al.legacions del Club Escola d’Escacs de Barcelona.

ATÈS, el que diu el reglament de la Copa Catalana

 

Art. 8 Atès que la Copa Catala és un torneig classificatori per al Campionat Espanya de Primera Divisó,  s’haurà de complir la normativa de la FEDA en matèria d’alineacions referent a la nacionalitat dels jugadors d’aquest campionat.

 

ATÈS, el que diu el reglament de la FEDA (Federación Espanyola de Ajedrez): al qual ens adreça la reglamentació de la Copa Catalana

 

“Artículo 11º. Alineación de jugadores

Deberán alinearse un mínimo de dos jugadores que puedan representar a la FEDA en Competiciones Oficiales Internacionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13. e). del Reglamento General de Competiciones.”

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat per Equips de Catalunya a l’art. 8.6:

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara

que no hi hagi intencionalitat o mala fe.  

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

Article 11

Són infraccions molt greus:

9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 I l’Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Desqualificar l’equip de l’Escola d’Escacs de Barcelona de la Fase prèvia de la Copa Catalana, ja que va infringir en 5 ocasions la normativa d’alinació d’estrangers en aquesta competició.

 

Pel que fa a les al.legacions efectuades pel club Escola d’Escacs de Barcelona cal dir:

 

Ni el desconeixement de la normativa, ni la bona fe, ni les converses efectuades amb membres de la FCE, un cop comesa la falta,  no poden eximir de la infracció comesa. Tampoc és un eximent que s’hagi publicat a la web de la FCE la classificació tal com la va lliurar l’àrbitre de la competició. La infracció ha quedat demostrada, es tracta d’una falta molt greu i aquest Comitè considera que s’ha de sancionar amb la desqualificació de l’equip.


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.EL COMITÈ DE COMPETICIÓ Y DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCE
 

Barcelona, 17 de gener de 2008