Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs, al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, a les 12 hores del dia 2 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

VIST, l’informe arbitral del Torneig Internacional Ciutat de Badalona 2013, on l’àrbitre, Josep Maria Salvans, va expulsar del Torneig al Sr. Pedro Valarezo, per comportament inadequat i menyspreu al seu adversari i a l’àrbitre.

VIST, les al·legacions del Sr. Pedro Valarezzo, on explica la seva versió dels fets i diu que l’àrbitre que fa l’informe no és el que va intervenir en la seva expulsió del torneig.

VIST, la confirmació de l’àrbitre i director del Torneig que sí va ser l’àrbitre Josep M. Salvans i no Josep M. Benitez (tal com indica el recurrent) qui va intervenir i el va expulsar del torneig de viva veu.

FONAMENTS DE DRET

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina esportiva de la FCE:

Article 12

Són infraccions greus:

2.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

Article 17

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

CONCLUSIONS

Per l’informe arbitral, la mateixa declaració escrita del jugador i la posterior petició de disculpes al Director del Torneig, queda provat el comportament inadequat de menyspreu del jugador Pedro Valarezzo vers l’àrbitre del Torneig i el seu adversari.

Es considera com atenuant el penediment i petició de disculpes.

RESOLUCIÓ

Imposar una sanció d’un mes d’inhabilitació, per falta greu, al jugador Pedro Valarezzo per ofenses a l’àrbitre i al seu contrincant. Aquesta sanció suposa que el jugador sancionat no pot participar en oberts o proves oficials i homologades que comencin, en el període d’un més, a partir de la recepció d’aquesta resolució.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ

BARCELONA, 2 d’octubre de 2.013