REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 22 de juny  de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació efectuada pel jugador Marc Capellades.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE, les al.legacions del Club UGA i el recurs del jugador Marc Capellades contra la resolució del Comitè de Competició.

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

 Desestimar el recurs presentat per Marc Capellades pels següents motius:  

La Federació té la potestat per autoritzar un canvi de dates o d’horari en un torneig homologat. Precisament la definició de torneig homologat és “aquell que ha estat prèviament acceptat per la Federació d’acord amb la normativa vigent”, segons diu l’art. 1 de la Normativa de Torneigs Homologats.  

La Comissió Esportiva de la Federació va autoritzar el canvi d’horari i dia del torneig de la UGA, perquè va creure que era la millor solució al problema plantejat, des del punt de vista esportiu.  

El Comitè de Competició i aquest Comitè d’Apel.lació considerem que la petició de l’entitat organitzadora UGA, no ha incomplert els Reglaments de la Federació Catalana d’Escacs, ja que no hi ha una normativa específica que reguli un canvi de data i horari llevat dels articles 10.2 i 10.3 del Reglament General de Competicions. En tot cas, la Federació és la que regula aquests canvis de dates i horaris quan ho considera justificat. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

Comitè d’Apel.lació de la FCE
Barcelona, 22 de juny de 2010

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 21 d’abril  de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Badalona - Esplugues,  on el jugador Pablo Diaz-Flores, reclama que el seu adversari, Alejandro Melchor, va ser ajudat per un component de l’equip d’Esplugues avisant-li que s’havia equivocat de rellotge. 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE i el recurs del C.E.Badalona.

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:  

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

 Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Badalona en els següents punts:  

  1. El jugador Alejandro Melchor no ha infringit cap normativa de la FIDE, FEDA o FCE, ja que en cap moment va demanar l’ajut que va rebre i per tant no se li pot sancionar, tal com demana el club reclamant. La partida va continuar desprès de la reclamació del C.E. Badalona i va ser guanyada legalment pel jugador de l’Esplugues.

  2. La sanció imposada pel Comitè de Competició, de dos partits d’inhabilitació al jugador que va ajudar el seu company d’equip, és adequada d’acord amb la infracció comesa. Aquest Comitè no considera que aquest cas es tracti d’una falta greu o molt greu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE 

Barcelona, 21 d’abril de 2010

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 12 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  les al·legacions del C.E. Tona, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs. 

ATÈS, El Reglament General de Competicions que diu:

Art. 3.3.5 La Web de la Federació Catalana d’Escacs (www.escacs.cat) és un mitjà oficial de transmissió de totes les informacions relacionades amb les competicions organitzades per la FCE. 

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Tona pels següents motius:  

Primer: La Federació va notificar en temps i forma i de manera reglamentària mitjançat circular (07/2010) i publicació a la pàgina web els canvis efectuats en l’aparellament del Campionat de Catalunya  per equips. Recordem que, segons la reglamentació vigent, la web de la Federació és un mitjà oficial de comunicació amb els clubs afiliats. A més, la FCE va comunicar aquesta modificació a un dels correus electrònics que el mateix club té com a vàlid en la seva pàgina de gestió administrativa. 

Segon: La possibilitat de disputar aquest partit, tal com demana el club recurrent, no és una qüestió que pugui decidir aquest Comitè que només pot entrar en consideracions legals i reglamentàries. Això dependria d’un possible acord entre els clubs afectats i la Comissió Esportiva de la FCE. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

Antonio López Manzano
Secretari del Comitè d’Apel·lació de la FCE 

Barcelona, 12 de febrer de 2010

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 12 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  les al·legacions del Club d’Escacs Mollet, i la resolució del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs 

Per la present resolució s’acorda: Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Mollet en els següents punts:  

Primer: Un testimoni, entrevistat per aquest Comitè, confirma la versió del C.E. Badia de què el Sr. Amores del C.E. Mollet va tocar el peó situat a la casella d5 defensat per la dama en la casella g1. Aquesta captura hagués suposat quedar en clara inferioritat.  

Segon: A l’acta del partit, que és el principal document per determinar els fets, en cap moment el club Mollet,  nega les acusacions detallades del Sr. Segarra del C.E. Badia. 

Tercer: A més, totes les circumstàncies paral·leles als fets confirmen la versió del Badia, com per exemple, que el jugador Amores del Mollet demanés al seu adversari taules en una posició completament guanyada. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 

Antonio López Manzano
Secretari del Comitè d’Apel.lació de la FCE

Barcelona, 12 de febrer de 2010

REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes 594, a les 12 h. del dia 18 de febrer de 2010, per conèixer els temes de la seva competència i 

VIST l’escrit presentat pel Comitè Català d’Àrbitres, on denuncien la concessió d’una norma d’Àrbitre Internacional per part de Roger Rodriguez Font i Ivan Aguilar Garrido. 

 Per la present providència s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient als Srs. Roger Rodriguez Font i Ivan Aguilar Garrido, que es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Juan Dominguez Rueda i com a secretari el Sr. Antoni López Manzano.

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent de la data de notificació, per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils el Sr. Roger Rodriguez Font i Ivan Aguilar Garrido efectuïn per escrit al·legacions o aportin les proves que considerin oportunes  a la Federació Catalana d’Escacs (Gran Via de les Corts Catalanes, 594; 7è-1a de Barcelona (08007) en relació als fets imputats.

Cinquè: Notificar de forma fefaent a les parts implicades la present providencia als efectes legals oportuns.

Sisè: Inscriure la present providencia en el registre de procediments i sancions de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 18 de febrer de 2010
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.