Reunit el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs (FCE), al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, del dia 10 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

Vist, la sol·licitud del Sr. Vladimir Volkov d'iniciar expedient disciplinari al Sr. Antoni Ayza Casamitjana, President de la Federació Catalana d'Escacs.

Vist,la resolució del Comitè de Competició 29/2013.

Vist, l’escrit d’apel.lació del recurrent.

ANTECEDENTS DE FET

El Sr. Vladimir Volkov, en nom i representació del Club d'Escacs Platja d’Aro, mitjançant escrit de data 9/9/2013, manifesta que els dies 27 i 29/8/2013, durant la celebració de la XV edició de l’Obert Internacional de Sants, Hostafrancs, La Bordeta, en el Centre Cívic “Cotxeres de Sants”, va intentar en aquesta seu, repartir i dipositar fullets publicitaris del I Campionat d'Escacs Actius Grand Prix Costa Brava, sense poder-ho aconseguir per l'oposició del Sr. Antoni Ayza. Afegeix el Sr. Volkov que la negativa del Sr. Ayza es basa en raons d'enemistat amb el Sr. Carlos Salgado, previsible àrbitre del torneig que es vol publicitar.

Conclou el Sr. Volkov que l'actuació del Sr. Ayza és discriminatòria i que existeix en el seu comportament, abús d'autoritat i usurpació de funcions.

TRÀMIT D’AL.LEGACIONS

En el tràmit d'al·legacions, el Sr. Antoni Ayza manifesta que en el torneig de Sants, és membre del Comitè Organitzador, no per ser president de la FCE, sinó per ser director del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.

Que la decisió de qui pot, o no publicitar-se en el torneig, l’havia pres l'equip directiu de Cotxeres de Sants que és qui coordina el patrocini i els col·laboradors, així com que el demandant no és patrocinador del torneig, ni col·laborador del mateix.

FONAMENTS DE DRET

Amb independència de si el Sr. Antoni Ayza actuava o no com a President de la Federació, no existeix cap normativa que obligui a un organitzador d’un torneig d’escacs a fer publicitat d’un altre. La decisió de deixar posar publicitat en un local de joc no respon a cap reglamentació i per tant no és competència d’aquest Comitè jutjar-la.

No són d’aplicació els articles 11. 5 i 12.2 del reglament de Disciplina esportiva que parla del que són les infraccions molt greus i infraccions greus. No queda demostrat que el president de la Federació fes cap insult, ni abús d’autoritat, ni usurpació de funcions.

RESOLUCIÓ

Com a conseqüència de l'anterior exposició raonada, aquest Comitè desestima el recurs presentat, pel Sr. Vladimir Volkov.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 10 d’octubre de 2013