REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit de la ronda 2 de Divisió d’Honor entre l’Escola d’Escacs de Barcelona i la U.E. Moncada, on es denuncien unes incidències entre jugadors dels dos equips.

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions al seu article 8:  

8.4 Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al·legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi la incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

No acceptar a tràmit la reclamació continguda a l’acta entre el partit entre l’Escola d’Escacs de Barcelona i la U.E. Montcada, per arribar a aquest Comitè fora del termini establert a la reglamentació de la Federació Catalana d’Escacs.

L’incident es va produir el dia 26 de gener del 2013 i aquest Comitè no ha tingut notícies per part del club reclamant fins el dia 15 de febrer de 2013. No hi ha cap motiu que justifiqui aquest retard que podia haver estat avançat per fax o e-mail.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013