REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 9 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia del jugador E. B. del Club Escacs Blanes referent a la seva alineació en tres partits del Campionat de Catalunya per Equips, on diu que ell no va disputar aquests partits.

 

ATÈS, que dos d’aquests partits ja han reconegut les parts implicades, Olot i Blanes que no es va disputar, tot i aparèixer com a partits disputats.

 

VIST, l’acta i les còpies de les partides escanejades del partit entre l’Avenir Fanalenc i el Blanes C, on jugadors del Blanes afirmen que no van disputar realment aquest matx.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

Per la present providència s’acorda:

 

Primer: S’inicia l’obertura d’un expedient disciplinari al Club d’Escacs Blanes, al Club d’Escacs Avenir Fanalenc, als dos delegats que apareixen a l’acta del partit Srs. A. I. (Avenir Fanalenc) i X. S. (Blanes) i als respectius presidents dels clubs C. S. (Avenir Fanalenc) i P. M. (Blanes) per presumpta falsificació d’actes i planilles. També poden quedar imputats els jugadors que figuren a l’acta d’ambdós clubs, si es demostra alguna acció il·legal o antireglamentària o es neguen a col·laborar amb aquest Comitè. Aquest expedient es tramitarà per les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i, per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

 

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

 

Tercer: Concedir un termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes, segons allò establert a l’article 125 del D.L 1/2000, Text Únic de la Llei de l’Esport.

 

Quart: Demanar que en el termini de 15 dies hàbils els presidents dels Clubs Blanes i Avenir Fanalenc efectuïn per escrit al·legacions o aportin les proves que considerin oportunes, a més de les que a continuació demana el Comitè de Competició en relació als fets imputats.

 

Cinquè: Es considerarà un agreujant la falta de col·laboració dels clubs en aportar la documentació requerida.

 

Sisè: Notificar a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

 

Setè: Inscriure la present providència en el registre de procediments i sancions de la Federació Catalana d’Escacs.

 

DOCUMENTACIÓ REQUIRIDA AL CLUB ESCACS BLANES I AVENIR FANALENC

 

Actes i planilles originals de tots els partits en que hagin intervingut els jugadors que figuren a l’acta del partit Avenir Fanalenc contra Blanes C de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria de Girona.

 

Declaracions per escrit dels jugadors que figuren a l’acta del partit conforme van o no disputar el matx referit entre el Fanalenc i el Blanes C.

 

En cas que els clubs reconeguin que no es va disputar aquest partit, no caldrà presentar aquesta documentació, encara que sí totes les al·legacions que vulguin efectuar per a la seva defensa.

 

Barcelona, 10 de maig de 2012

 

Luis Félix Delgado Cámara

President del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.