REUNIT el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 13 de març de 2012 ha decidit sobre els següents temes de la seva competència. Abans d’iniciar-se la reunió Salvador Carranza s’inhibeix del tema com a persona implicada.

 VIST,  l’acta del partit entre el Figueres B i l’Aragonés de la Segona Divisió Catalana a la ronda 7 del Campionat de Catalunya per Equips, on l’Equip del Figueres B reclama el punt de la partida entre Miquel Marull (Figueres B) i Salvador Carranza (Aragonés), per caiguda de bandera del jugador de negres, i l’Equip de l’Aragonés reclama que el rellotge no realitzava els increments reglamentaris.

 ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions FCE:

 

Art. 7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

Art. 8.3 Davant d’una partida que no hagin pogut finalitzar per no posar-se d’acord els jugadors i/o els equips corresponents per un conflicte reglamentari, el Comitè de Competició de la FCE podrà:

a)    Fer jugar la partida en dia i hora que determini el propi Comitè de Competició.

b)    Adjudicar el resultat de la partida, en funció de la posició, si el Comitè considera que la partida no s’ha de continuar.

 

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE que diuen:

6.10 b. Si es descobreix durant la partida que la configuració de qualsevol d’ambdós rellotges era incorrecte, un jugador o l’àrbitre aturarà els rellotges immediatament. L’àrbitre introduirà la configuració correcta i ajustarà els temps i el comptador de jugades. L’àrbitre farà ús del seu millor criteri en determinar la configuració correcta.

 

Per la present resolució s’acorda: 

 

Adjudicar la partida en favor del jugador Salvador Carranza del Club Aragonès , ja que la posició es clarament favorable a aquest jugador.

 

Ateses les versions contradictòries dels dos delegats, no es pot demostrar si la reclamació de què el rellotge no funcionava correctament, es va efectuar abans o desprès de la caiguda de la bandera. Com que la partida no va continuar subcondicione, aquest Comitè només té com a prova fefaent per dictaminar en aquest assumpte,  la posició on va quedar inacabada la partida.

 

Aquest Comitè també vol advertir al Club Figueres que és la seva responsabilitat el correcte funcionament dels rellotges que, en aquesta ocasió, no van ser adequadament programats per efectuar els increments reglamentaris.

 

El resultat del partit queda de la següent manera:

 

Figueres B 6 – Aragones 4

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 


 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 13 de març de 2012