REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 10 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la sol·licitud efectuada al Comitè de Competició, per part de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, perquè obri expedient informatiu relacionat amb el Torneig Internacional Tancat de Platja d’Aro 2013.

VIST, Els comunicats rebuts a la Federació Catalana advertint que l’esmentat torneig havia estat manipulat amb la predeterminació de resultats que conduirien a l’obtenció de normes Internacionals.

VIST, que els resultats finals del Torneig són molt similars als que s’havien comunicat a la Federació prèviament a l’inici d’aquesta competició.

VIST, Que els indicis i sospites sobre presumptes irregularitats han portat a la Junta Directiva de la Federació ha sol·licitar la intervenció del Comitè de Competició perquè obri diligencies de l’assumpte que ens ocupa.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus:

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present providència s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu en relació al Torneig Tancat Internacional de Platja d’Aro, que es tramitarà segons les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

Tercer: Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes.

Quart: Demanar a les parts implicades que en el termini de deu dies hàbils efectuïn per escrit d’al·legacions o aporti les proves que consideri en relació a l’expedient.

Cinquè: Notificar a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

Barcelona, 11 de juliol de 2013

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 10 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la sol·licitud efectuada per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, que demana al Comitè de Competició que s’investiguin les acusacions de predeterminació de resultats i d’irregularitats efectuades per diferents jugadors afiliats a la Federació Catalana, en algunes competicions oficials i homologades.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus:

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present providència s’acorda:

Primer: La constitució d’aquest Comitè de Competició en comissió investigadora d’acord amb la petició efectuada per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Juan Domínguez Rueda i com a secretari el Sr. Salvador Carranza Faure.

 

Barcelona, 10 de juliol de 2013

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/07/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

VIST, la resolució 27/2013 del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

S’acorda:

Estimar la resolució 27/2013 del Comitè de Competició de la FCE i instar a la Junta Directiva de la Federació a que demani al Comitè de Competició què aquest obri l’expedient informatiu en relació a l’assumpte pel qual van apel·lar la resolució Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 2 de juliol de 2013

 

REUNIT el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, el dia 19/06/2013, per tractar dels temes de la seva competència.

VIST, La resolució 4/2013 del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

VIST, L’escrit d’apel·lació de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Acorden:

Mostrar la seva disconformitat amb la resolució del Comitè d'Apel·lació, sobre la base dels següents fets:

  • Les denúncies objecte de la resolució d'aquest Comitè van ser realitzades pels jugadors Viktor Moskalenko, Arian Gonzalez i Lázaro Lorenzo de la Riva.
  • Al no formular aquests jugadors, recurs d'apel·lació, dintre del termini i en la forma escaient,   ha d'entendre's que la resolució , 25/2013, dictada pel Comitè de Competició, és de la seva conformitat i per tant ferma.
  • Com a conseqüència, i en el present cas, la Junta Directiva de la FCE no està legitimada per plantejar recurs d'apel·lació al que els denunciants Viktor Moskalenko, Arian Gonzalez i Lázaro Lorenzo de la Riva van renunciar.

És per aquest motiu que aquest Comitè de Competició sol·licita:

Que després de les consideracions oportunes acordin deixar sense efecte la resolució 4/2013 del Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Subsidiàriament, i si ho estimen procedent, en relació al cas que ens ocupa, sol·licitin consulta no vinculant als serveis jurídics del Tribunal Català de l’Esport.

Com a segona petició subsidiària per al cas de no estimar l'anterior se sol·licita que sigui aquest Comitè el que elevi als serveis jurídics esmentats aquesta consulta no vinculant.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 25 de juny de 2013