REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 12/06/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

El membre del Comitè d’Apel·lació, Felix Romero, s’inhibeix de qualsevol decisió, ja que es considera que pot ser una part implicada en aquest assumpte.

VIST,  l’apel.lació efectuada per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, on demana l’obertura d’un expedient per aclarir els temes relacionats amb l’escrit de Viktor Moskalenko i posteriors denúncies dels jugadors Arian Gónzalez i Lázaro Lorenzo de la Riva.

VIST, la resolució 25/2013 del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

ATÈS, el que diuen els Estatuts de la Federació Catalana d’Escacs

Article 102.- La potestat jurisdiccional d'àmbit disciplinari, s'estén a conèixer les infraccions de les regles de joc comeses en el transcurs d'una competició; les infraccions en la conducta esportiva que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d'una competició; i, finalment les infraccions de les normes de conducta associativa que comportin l'incompliment de les prescripcions reglamentàries fixades a l'efecte.

Article 106 Article 106.- Sense perjudici de les facultats que corresponen als i a les àrbitres per jutjar les infraccions tant a les regles de joc com a la conducta esportiva comeses durant la competició, la potestat jurisdiccional de la Federació Catalana d’Escacs, tant en l'àmbit competitiu com en l'àmbit disciplinari, correspon en primera instància al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva d'aquesta federació.

Per la present resolució s’acorda: 

Estimar el recurs presentat per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs i instar a que, amb la col·laboració de la pròpia Junta Directiva de la FCE, i mitjançant el Comitè de Competició, en l’exercici de les seves responsabilitats, recopilin totes les aportacions i proves que es puguin obtenir, de jugadors, clubs i organitzadors de torneigs, per si s’escau, instruir expedient, a fi de què es dictamini, si procedeix, algun tipus d’actuació o de sanció i contra qui.

Els temes a investigar a l’Expedient Informatiu per part del Comitè de Competició amb la col·laboració de la Federació, són els següents:

  1. 1)En matèria esportiva: Les acusacions efectuades pels jugadors implicats en aquest assumpte en relació a possibles infraccions per predeterminacions i manipulacions de resultats i altres incompliments reglamentaris.
  2. 2)En matèria disciplinària: Els presumptes insults i calumnies efectuades a les declaracions escrites i fetes públiques a la pàgina web “Ajedreznd” i altres mitjans, al marge d’altres comportaments antiesportius durant la competició i fora de la competició, però referides a aquesta.

Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 12 de juny de 2013