REUNIT el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, el dia 19/06/2013, per tractar dels temes de la seva competència.

VIST, La resolució 4/2013 del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

VIST, L’escrit d’apel·lació de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Acorden:

Mostrar la seva disconformitat amb la resolució del Comitè d'Apel·lació, sobre la base dels següents fets:

  • Les denúncies objecte de la resolució d'aquest Comitè van ser realitzades pels jugadors Viktor Moskalenko, Arian Gonzalez i Lázaro Lorenzo de la Riva.
  • Al no formular aquests jugadors, recurs d'apel·lació, dintre del termini i en la forma escaient,   ha d'entendre's que la resolució , 25/2013, dictada pel Comitè de Competició, és de la seva conformitat i per tant ferma.
  • Com a conseqüència, i en el present cas, la Junta Directiva de la FCE no està legitimada per plantejar recurs d'apel·lació al que els denunciants Viktor Moskalenko, Arian Gonzalez i Lázaro Lorenzo de la Riva van renunciar.

És per aquest motiu que aquest Comitè de Competició sol·licita:

Que després de les consideracions oportunes acordin deixar sense efecte la resolució 4/2013 del Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Subsidiàriament, i si ho estimen procedent, en relació al cas que ens ocupa, sol·licitin consulta no vinculant als serveis jurídics del Tribunal Català de l’Esport.

Com a segona petició subsidiària per al cas de no estimar l'anterior se sol·licita que sigui aquest Comitè el que elevi als serveis jurídics esmentats aquesta consulta no vinculant.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 25 de juny de 2013