REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 15/05/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

Abans de començar la reunió, Jaume Bosch i Salvador Carranza s’inhibeixen perquè la resolució sigui presa per la resta de membres del Comitè de Competició.  

VIST,  la reclamació del jugador Manel Santolaria, durant la Final del Campionat de Catalunya de Veterans on reclama un premi atès que considera que un partida guanyada per incompareixença no ha de ser considerada com un victòria.

ATÈS, la normativa del propi Campionat.

7.  DESEMPATS

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

EL PRIMER DESEMPAT SERÀ  EL NOMBRE DE VICTÒRIES.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar la reclamació del jugador, ja que la normativa indica que els desempats s’efectuaran pel nombre de victòries i no diferencia si la victòria es produeix per incompareixença o no.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 15 de maig de 2013