Notes definitives de l'examen extraordinari del Curs de Monitor Federatiu

Gener 2020 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona. 

 
  Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
DNI Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament  Didàctica dels escacs  Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions
111-G 2 3,6 3,9
790-S 3,75 3,1 4,45
484-X 3 3,4 5
9470 3,75 4,5 7,55
899-E 6,5 6 9,6

 

Barcelona, 17 de març de 2020.