REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, els escrits de J.M.S.L., president del C.E. Barcelona.

ANTECEDENTS DELS FETS

En data 04/11/2022, va tenir entrada en aquest Comitè, la demanda formulada contra el Sr. V.D.L.C., en la qual, com a demandants figuraven,  a més de vostè (J.M.S.L.), els senyors R.R, M.F.M,C.S. i V.Z

En data 05/11/2022 el Sr. V.Z., en escrit de data 04/11/2022, ens comunicava la seva decisió de desistir d'aquesta denúncia. Aquest escrit de desistiment, es va donar trasllat al conjunt dels demandants, els qui individualment van manifestar les seves al·legacions.

És en aquesta ocasió, quan, sense raó aparent, ni circumstància que vingués al cas, va arremetre contra aquest Comitè, en termes insultants i irrespectuosos, acusant-lo de manera que podria considerar-se amenaçadora. Va dir: Recuerdo al comité de competición que no es bueno inventarse sentencias (me quisieron quitar la presidencia de mi club y el Tribunal Català de l'Esport los puso en el sitio que se merecían) i també “No em tremolarà el pols de portar això si fos necessari tant al Tribunal Català de l’Esport, com als tribunals ordinaris de justícia”.
Requerit mitjançant escrit de data 11/11/2022, se li va comminar perquè formulés -expresses i indubitatives disculpes.

El 30/11/2022 es va obrir expedient disciplinari a J.M.S.L. per falta greu  tenint com a instructor el Sr. Juan Dominguez Rueda i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

CONSIDERACIONS

La seva resposta de data 11/11/2022, no podem interpretar-la suficientment exculpatòria i, de la mateixa cal extreure les següents conclusions:

1.- Es considera investit de la suficient legitimitat per a dirigir-se a aquest Comitè, en els termes que ho fa, pel fet que el Tribunal Català de l’Esport, en Resolució de data 22/07/2020, li exonerés de la sanció que li va imposar aquest Comitè, sanció que va confirmar el Comitè de Apel·lació que qualifico de  magnànima.

2.- Estima que en la seva condició de president de Club, es deu només a la normativa interna d'aquest, negant legitimitat a aquest Comitè considerant-se, davant el, inviolable. Ha de recordar-se la necessària vigència sancionadora davant actituds punibles, com en les que entenem vostè ha incorregut en dirigir-se a aquest Comitè,  que, de cap manera, pot tenir cabuda en el dret a la llibertat d’expressió que al·lega. Un límit de la llibertat d'expressió són les “frases i expressions indubtablement injurioses o ultratjants sense relació amb les idees o opinions que s'exposin i que resultin innecessàries per a exposar-les”. Aquest és exactament el cas que ens ocupa.

3.-L’atenuant de penediment espontani, per vostè al·legada, no es desprèn, ni en la lletra, ni en l’esperit del seu escrit. L’expressió: “És opinió actual i vigent del compareixent que el Comitè de Competició es va inventar una sanció...”, així ho prova.

4- Se sol·licita la recusació dels membres del Comitè, al·legant interessos personals que podrien qüestionar la seva imparcialitat. L’acceptació d'aquesta pretensió, suposaria la impunitat de les faltes comeses, ja que no hi ha cap altre òrgan disciplinari perquè ho pugui jutjar.

FONAMENTS DE DRET

Els fets relatats constitueixen una falta greu prevista en l'art. 19 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs que diu:

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

2.- Són infraccions greus:

s. Les desqualificacions, el desacatament o les manifestacions irrespectuoses, verbals o escrites, dirigides als membres dels òrgans disciplinaris o a qualsevol  directiu, responsable federatiu, personal col·laborador i treballadors de la FCE, quan a criteri de l’òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.

RESOL

1- Inhabilitar J.M.S.L. durant el període d'un mes per a exercir les funcions de President del C.E. Barcelona davant la Federació Catalana d’Escacs, en assemblees, reunions de clubs, tràmits administratius o delegat esportiu. Aquest període s’iniciarà a comptar a partir de la comunicació a la Federació de la persona que li substituirà i és vigent en el moment que rebi aquesta resolució.

2.-El termini per a informar de la persona que substituirà al president del club, és de 15 dies hàbils a partir de la present resolució

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 3 de gener de 2023