El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, la resolució del Comitè de Competició referent a aquest assumpte.

VIST, les al·legacions del club Olot.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

-Que gestionar clubs amb molts equips suposa una dificultat afegida, ja que no es poden preveure totes les incidències possibles.

-Que concretament en aquesta ronda 2, el reguitzell d’incidències va ser inusual, grips, pneumònia, malalties de familiars, mudances, exàmens, campionat per edats....

-Que el nostre club intentem fer les coses correctament promocionant els escacs, i ens interessa tenir equips a totes les categories, per així donar cabuda a jugadors de tots els nivells.

 

El club Olot va avisar la Federació que el seu equip G no podria disputar la ronda 2 de la Lliga per manca de jugadors. També van avisar l’equip Peons de Tossa que era el seu adversari.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT DE LA LLIGA

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips retirats o eliminats i els que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA

2.- Es considerarà incompareixença avisada quan la impossibilitat de competir es comunica per escrit a la FCE o a l’organitzador, amb 48 hores d’antelació a l’inici de la ronda, com a mínim. En aquest cas, la sanció serà de pèrdua del matx i podrà comportar l’eliminació del torneig i podrà comportar també una sanció de multa accessòria corresponent a les infraccions lleus.

7.- Quan les incompareixences es produeixin justificadament, és a dir, per circumstàncies de força major, s’haurà d’enviar a l’òrgan competent un escrit amb els motius de la incompareixença i les justificacions pertinents.

8.- L’òrgan competent valorarà la documentació i decidirà el procedent.

3.- Corresponen a les infraccions lleus:

b. La multa de fins a 300€

Art. 33- C-4.- Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda.

CONSIDERACIONS

El reglament de Disciplina Esportiva de la Federació indica que la manca de jugadors titulars d’un equip no és una causa de força major. Tampoc es pot considerar força major la suma de causes individuals diferents en cada cas per les quals els jugadors d’un equip no poden competir. Des d’aquest punt de vista la incompareixença del Club Olot no pot ser considerada justificada.

D’altra bada el Comitè de Competició és el que determina si la causa és justificada i ha sancionat el Club Olot amb la multa més baixa possible dintre del barem a que es refereix l’art. 11.7 de lliga. El fet d’avisar ha suposat que la sanció econòmica hagi estat la mínima i dintre dels límits d’una sanció lleu.

PART DISPOSITIVA

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 04//2019 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta completament a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 12 de febrer de 2019

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs